Sede_2014_02

2014.gada 23.janvāra domes sēdē Nr.2

 izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

 

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

 Izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu nosaukums

Piezīmes

1.

2

Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm.

Lēmums    

2,.

3

Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.

Lēmums    

3.

4

Par pedagogu darba algas likmes paaugstināšanu Ilūkstes 1.vidusskolā.

Lēmums    

4.

5

Par profesionālās pilnveides kursu programmas ‘’Prasmīgas slaukšanas pamati’’ kursu maksas noteikšanu Bebrenes Profesionālajā vidusskolā.

Lēmums    

5.

6

Par tālākizglītības programmas ‘’Veterinārmedicīna’’ kursu maksas noteikšanu Bebrenes Profesionālajā vidusskolā.

Lēmums    

6.

7

Par noteikumu ‘’Bebrenes Profesionālās vidusskolas stipendiju piešķiršanas kārtība’’ apstiprināšanu.

Lēmums    

Nolikums  

7.

8

Par grozījumiem pašvaldības nolikumā ‘’Par Ilūkstes novada gados veco iedzīvotāju godināšanu” (reģ. Nr.2/2010).

Lēmums    

8.

9

Par Ilūkstes novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu.

Lēmums    

9.

10

Par zvejas tiesību nomu Dvietes ezerā Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

10.

11

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pļavu ielā 17, Ilūkstē.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

11.

12

Par nekustamā īpašuma ‘’Smilši’’, Šēderes pagastā Pirkuma līguma izskatīšanu jautājumā par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

12.

13

Par nekustamā īpašuma ‘’Oglenieki, Pilskalnes pagastā Pirkuma līguma izskatīšanu jautājumā par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

13.

14

Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu ‘’Dubezers 3’’, Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

14.

15

Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties zemi Pilskalnes ielā 36A, Ilūkstē.

Lēmums    

15.

16

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Upes ielā 3, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums    

Izsoles noteikumi    

16

17

Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijaspieejamības ierobežojumus

17.

18

Par personālservitūta- pazemes anodu iezemējumu servitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam ‘’Naftas vads Polocka- Ventspils’’ Šēderes pagastā.

Lēmums    

18.

19

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Irbītes’’ Dvietes pagastā un nosaukuma ‘’Laimītes’’ piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

19.-20.

20

21

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes piešķiršanu nomā Bebrenes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

21.

22

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību precizēšanu Bebrenes pagastā un Pilskalnes pagastā.

Lēmums    

22.

23

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai Pilskalnes pagastā un to nodošanu atsavināšanai.

Lēmums    

23.-24.

24

25

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

25.-26.

26

27

Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

27.

28

Par Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu mācību dalības maksas noteikšanu.

Lēmums    

28.

29

Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2014.gadam.

Lēmums    

Pielikums    

29.

30

Par grozījumiem 30.09.2009. lēmumā Nr.447 ‘’Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs’’.

Lēmums    

30.

31

Par maksas pakalpojumu noteikšanu naktsmītnēm Ilūkstē, Jēkabpils ielā 10a.

Lēmums    

31.

32

Par Ilūkstes novada Kultūras centra maksas pakalpojumu noteikšanu.

Lēmums    

32.

33

Par Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales plāna 2014.gadam apstiprināšanu.

Lēmums    

Pielikums   

33.

34

Par nomas maksu dzīvokļu īpašnieku biedrībai ‘’Bebrenes nami’’.

Lēmums    

34.

35

Par darba samaksu novada domes deputātiem un atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem.

Lēmums    

35.

36

Par pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi.

Lēmums    

Pielikums   

36.

37

Par saistošo noteikumu Nr.1b-2014 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada budžetu’’ apstiprināšanu.

Lēmums    

Pielikumi   

37.

38

Par vecāku maksas noteikšanu novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”.

Lēmums    

38.

39

Par grozījumiem 26.01.2012. domes lēmumā Nr.11 „Par pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību un amatalgu apstiprināšanu”.

Lēmums    

39.

40

Par grozījumiem 26.01.2012. domes lēmumā Nr.10 „Par Ilūkstes novada pagastu pārvalžu darbinieku amata vienību un amatalgu apstiprināšanu”.

Lēmums    

40.

41

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Līcīši” Pilskalnes pagastā. 

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 

 

 

 Skip to content