Sede_2014_03

2014.gada 27.februāra domes sēdē Nr.3

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

42

Par Ērikas Šaršunes iecelšanu par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktori

Lēmums

2.

43

Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktores darba likmes paaugstināšanu

 Lēmums  

3.

44

Par sadarbības līgumu veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai

 Lēmums

Pielikums   

4.

45

Par atbalstu Ilūkstes novada sociālā dienesta darbinieku dalībai izbraukuma seminārā „Sociālā darba labā prakse Narvas pilsētā, Igaunijā”

 Lēmums

5.

46

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilūkstes novada kultūras centrā” ieviešanu un līdzfinansējuma piešķiršanu

 Lēmums

6.

47

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 12, Ilūkstē nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ilūkstes novada kultūras centram

 Lēmums

Pielikums   

7.

48

Par zvejas tiesību nomu I. A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

8.

49

Par zvejas tiesību nomu A.S. Dvietes ezerā Dvietes pagastā

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

9.

50

Par zvejas tiesību nomu A.G.   Skuķu ezerā Dvietes pagastā

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

10.

51

Par pilnvarojumu Ilūkstes novada domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam pašvaldības pirmpirkumu tiesību realizēšanā

 

Lēmums  

 

11.

52

Par atļauju amatu apvienošanai Ilūkstes novada domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam

Lēmums  

 

12.

53

Par pilnvarojumu Ilūkstes novada domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam pārstāvēt Ilūkstes novada pašvaldību biedrībās

Lēmums  

 

13.

54

Par pašvaldības dzīvokļa Sporta ielā 8-2,Ilūkstē nodošanu atsavināšanai

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

14.

55

Par pašvaldības nekustamā īpašuma –telpu Brīvības ielā 6, Ilūkstē nomas tiesību izsoli

Lēmums  

15.

56

Par adrešu piešķiršanu Lāčplēša ielā, Ilūkstē

 

Lēmums  

16.

57

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

17.

58

Par pašvaldības zemes iznomāšanu z/s „Puķudruva” Subates pilsētā

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

18.

59

Par zemes nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Tirgus laukums 10”, Subatē

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

19.

60

Par ēku un būvju Domes ielā 34B, Subatē uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamā zemes gabala platības noteikšanu

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

20.

61

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai „Dzintari 1”Prodes pagastā un tās nodošanu atsavināšanai

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

21.

62

Par zemes vienības „Cimermaņi 1” Prodes pagastā piekritības noteikšanu pašvaldībai un tās nodošanu atsavināšanai

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

22.

63

Par zemes vienības „Galāni 2”, Pilskalnes pagastā nodošanu atsavināšanai

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

23.

64

Par zemes vienības „Raiņa iela 1” Eglaines pagastā piekritības noteikšanu pašvaldībai un nodošanu atsavināšanai

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

24.

65

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Cīruļi” Bebrenes pagastā

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

25.

66

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Sietiņi 2” Bebrenes pagastā

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

26.

67

Par zemes piešķiršanu nomā biedrībai „Dvietes senlejas pagastu apvienība” Bebrenes pagastā

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

27.

68

Par Dz.S. iznomāto zemes platību precizēšanu Bebrenes pagastā

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

28.

69

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Ziedoņi” Dvietes pagastā

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

29.

70

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz dzīvokļa īpašumu „Parka ielā 9-3”,Pilskalnes pagastā

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

30.

71

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu N.T. Šēderes pagstā

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

31.

72

Par z/s Dzintari” iznomātās zemes platības precizēšanu Ilūkstes pilsētā

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

32.

73

Par adrešu precizēšanu un īpašumu nosaukumu piešķiršanu Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” pārvaldījumā esošiem īpašumiem Ilūkstes novadā  

Lēmums  

 

33.

74

Par zemes piekritības noteikšanu pašvaldībai un piešķiršanu nomā A.K. Dvietes pagastā

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

34.

75

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Ilūkstes Vissvētākās Dievmātes piedzimšanas draudzei.

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

35.

76

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu biedrībai „Moto ILŪKSTE”

Lēmums  

36.

77

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Slīterāni”

Lēmums  

37.

78

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas atvieglojuma piešķiršanu biedrībai „Dvietes senlejas pagastu apvienība”

Lēmums  

38.

79

Par Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu fonda izveidošanu

Lēmums  

39.

80

Par pašvaldības bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances

Lēmums  

40.

81

Par Raudas internātpamatskolas valdījumā esošās datorprogrammas izslēgšanu no bilances

Lēmums  

41.

82

Par grozījumiem 26.01.2012. domes lēmumā Nr.11 ‘’Par pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību un amatalgu apstiprināšanu’’

Lēmums  

 

42.

83

Par Ilūkstes novada pašvaldības policijas izveidošanu

Lēmums  

43.

84

Par grozījumiem 26.01.2012. domes lēmumā Nr.16 ‘’Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu”

Lēmums  

44.

85

Par saistošo noteikumu Nr.1-b/2014 ‘’Grozījumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2014 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada budžetu’’” apstiprināšanu

Lēmums  

45.

86

Par Ilūkstes novada Kultūras centra Brīvības ielā 12,Ilūkstē, telpu nomas maksas cenrādi

Lēmums  

 

46.

87

Par Ilūkstes novada kultūras centra saimnieciskās un profesionālās darbības izvērtēšanas komisijas darba rezultātiem

 Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

47.

88

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Upes ielā 3, Ilūkstē atkārtotu nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Lēmums  

Noteikumi  

Pielikums  

48.

89

Par atbalstu Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās izglītības vidusskolas direktores pieredzes apmaiņas braucienam uz Grūziju humānās pedagoģijas jomā

Lēmums  

49.

90

Par atļauju amatu savienošanai Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktorei Alitei Kudiņai

Lēmums  

50.

91

Par iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu jautājumā par „Saules” veikala saglabāšanu Ilūkstē, Brīvības ielā 23

Lēmums  

  Skip to content