Sede_2014_04

2014.gada 27.marta domes sēdē Nr.4

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

             Darba kārtības un lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

92

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā ‘’Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs’’ un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Lēmums   

2.

93

Par piedalīšanos VARAM izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu konkursā ‘’Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā- atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai’’ un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Lēmums   

3.

94

Par limita apjoma iedalīšanu E.K. pašpatēriņa zvejai Ilzines ezerā Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

4.

95

Par saistošo noteikumu Nr.1 /2014 ‘’Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2013 ‘’Ilūkstes novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums   

Saistošie noteikumi   

5.

96

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2014 ‘’Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.6/2011 ‘’Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums   

Saistošie noteikumi   

6.

97

Par saistošo noteikumu Nr.3 /2014 ‘’Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Ilūkstes novadā’’ apstiprināšanu.

Lēmums   

Saistošie noteikumi   

7.

98

Par noteikumu Nr.2/2014 ‘’Kārtība, kādā novada pašvaldība iznomā neapbūvētās pašvaldības zemes’’ apstiprināšanu.

Lēmums   

Noteikumi 

8.

99

Par neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles paraugnoteikumu Nr.3/2014apstiprināšanu.

Lēmums   

Noteikumi    

Pielikumi  

9.

100

Par noteikumu Nr.4/2014 ‘’Kārtība, kādā tiek izlietoti pašvaldības autoceļu fonda līdzekļi’’ apstiprināšanu.

Lēmums   

Noteikumi  

10.

101

Par nomas līguma pagarināšanu SIA ‘’TELE 2’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums   

11.

102

Par pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes ‘’Dzelmes’’, Pilskalnes pagastā nomas tiesību izsoli.

Lēmums   

12.

103

Par viendzīvokļa dzīvojamās mājas ‘’Baltmuiža 7’’ Eglaines pagastā privatizācijas uzsākšanu.

Lēmums (AA)

13. – 14.

104-105

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

15. – 19.

106 -110

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai un nodošanu atsavināšanai Eglaines un Pilskalnes pagastos

Lēmums (AA)
 

20. – 21.

111-112

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Liepnieki’’ Eglaines pagastā un „Lapsiņas” Prodes pagastā

Lēmums (AA)

22. – 37.

113-128

Par zemes piešķiršanu nomā un zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

38.

129

Par atteikumu piešķirt nomā zemes gabalu no zemes vienības Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

39.

130

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Dadži’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

40. – 42.

131-133

Par zemes piešķiršanu nomā Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

43. – 47.

134 -138

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Ozolnieki’’ ,”Virskalni” un „Sprīdīši” Pilskalnes pagastā, „Līgas” Bebrenes pagastā un „Kraujas” Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

48.

139

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu A.D. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

49. – 70.

140 – 161

Par zemes piešķiršanu nomā un zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes, Pilskalnes un Šēderes pagastos.

Lēmums (AA)

71.

162

Par piemiņas velšu piešķiršanu Ilūkstes novada politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem.

Lēmums   

72.

163

Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada asins donoriem.

Lēmums   

73.

164

Par reliģijai paredzēto 2014.gada budžeta līdzekļu sadalījumu.

Lēmums   

74.

165

Par Ilūkstes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas un Ilūkstes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces pienākumu izpildītājas iecelšanu amatā.

Lēmums   

75.

166

Par grozījumiem 26.01.2012. domes lēmumā Nr.16 ‘’Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu”.

Lēmums   

76.

167

Par Administratīvās apgabaltiesas 2013.gada 24.oktobra Sprieduma Lietā Nr.A420791710 (AA43-1087-13/17) izpildi un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina atcelšanu.

Lēmums (AA)

77.

168

Par Ilūkstes novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums   

Nolikums     

78.

169

Par noteikumu N.r5/2014 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības policijas inspektora un administratīvās komisijas locekļu apliecības paraugu’’ apstiprināšanu.

Lēmums   

Nolikums    

Apliecības paraugs   

79.

170

Par atļauju amatu savienošanai domes priekšsēdētāja vietniekam Maiguram Krievānam.

Lēmums   

80.

171

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Bebrenes pagasta pārvaldei.

Lēmums   

81.

172

Par finansiālu atbalstu Marijas Baltmanes albuma ‘’Augšzemes musturi’’ izdošanai.

Lēmums   

82.

173

Par saistošo noteikumu Nr.3-b/2014 ‘’Grozījumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2014 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums   

Saistošie noteikumi  

83.

174

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam.

Lēmums   Skip to content