Sede_2014_07

2014.gada 29.maija domes sēdē Nr.7

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

 

Nr. p./k

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

 1.

255

Par 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 1/2014 „Grozījumi pašvaldības 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr. 6/2013 „Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” precizēšanu.

Lēmums

 2.

256

Par 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Grozījumi pašvaldības 26.05.2011. saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 3

257

Par 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 3/2014 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Ilūkstes novadā” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 .4.

258

Par pašvaldības zemes Domes ielā 52, Subatē nodošanu atsavināšanai.

Lēmums (AA)

 5.

259

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rosība”, Dvietes pagastā nomas tiesību izsoli.

Lēmums

 6.

260

Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

 7.

261

Par pašvaldības zemes iznomāšanu M.K. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

 8.

262

Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Subates pilsētā.

Lēmums (AA)

 9.

263

Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai ‘’Bebrene’’ Bebrenes un Dvietes pagastos.

Lēmums

 10.

264

Par zemes piešķiršanu nomā z/s Zālītes Prodes pagastā.

Lēmums (AA)

 11.

265

Par zemes piešķiršanu nomā M.C. Prodes pagastā.

Lēmums (AA)

 12.

266

Par adrešu „Riekstiņi 1” un „Zālītes 1”, Eglaines pagastā piešķiršanu LPKS „Sēlijas Āres” jaunbūvēm.

Lēmums (AA)

 13.

267

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to apvienošanu „Grābekļi” Eglaines pagastā.

Lēmums

 14.

268

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to apvienošanu „Kaijas” Eglaines pagastā.

Lēmums

 15.

269

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to apvienošanu „Rītupes” Eglaines pagastā.

Lēmums

 16.

270

Par zemes piešķiršanu nomā R.F.Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 17.

271

Par zemes piešķiršanu nomā Z.G. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 18.

272

Par zemes piešķiršanu nomā V.B. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 19.

273

Par zemes piešķiršanu nomā B.Š. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 20.

274

Par zemes piešķiršanu nomā V.B. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 21.

275

Par zemes piešķiršanu nomā G.M. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 22.

276

Par zemes piešķiršanu nomā J.M. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 23.

277

Par zemes piešķiršanu nomā V.P. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 24.

278

Par pašvaldības zemes 4.5 ha platībā Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums (AA)

 25.

279

Par pašvaldības zemes 2.5 ha platībā Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums (AA)

 26.

280

Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību apvienošanu „Cimdiņi” Bebrenes pagastā.

Lēmums

 27.

281

Par zemes piešķiršanu nomā A.B. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

 28.

282

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Tiltiški” Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

 29.

283

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to apvienošanu „Ligzdas 1” Dvietes pagastā.

Lēmums

 30.

284

Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību apvienošanu Dvietes pagastā.

Lēmums

 31.

285

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Akācijas” Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

 32.

286

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Vārnkalni” Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

 33.

287

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības platības precizēšanu un tās iznomāšanu J.G. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

 34.

288

Par zemes piešķiršanu nomā J.S. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

 35.

289

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un pašvaldībai piekritīgu zemes vienību apvienošanu „Pilskalnīši” Pilskalnes pagastā.

Lēmums

 36.

290

Par adreses „Skaidrītes” Pilskalnes pagastā piešķiršanu.

Lēmums

 37.

291

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Kaimiņi” Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

 38.

292

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu V.Ū. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

 39.

293

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu A.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

 40.

294

Par zemes piešķiršanu nomā k/s „Dubezers” Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

 41.

295

Par zemes piešķiršanu nomā z/s „Auziņas” Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

 42.

296

Par zemes piešķiršanu nomā z/s „Līcīši” Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

 43.

297

Par zemes piešķiršanu nomā J.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

 44.

298

Par zemes piešķiršanu nomā A.N. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

 45.

299

Par zemes piešķiršanu nomā A.N. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

 46.

300

Par zemes piešķiršanu nomā D.M. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

 47.

301

Par zemes piešķiršanu nomā V.R. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

 48.

302

Par zemes piešķiršanu nomā K.B. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

 49.

303

Par zemes piešķiršanu nomā V.G. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

 50.

304

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu K.J. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

 51.

305

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai ‘’Mazie Dzintari’’ Šēderes pagastā un tās nodošanu atsavināšanai.

Lēmums (AA)

 52.

306

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums

 53.

307

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to platību precizēšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums

 54.

308

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to platību precizēšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums

 55.

309

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to platību precizēšanu Prodes pagastā.

Lēmums

 56.

310

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu Šēderes pagastā.

Lēmums

 57.

311

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to platību precizēšanu Šēderes pagastā.

Lēmums

 58.

312

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu Šēderes pagastā.

Lēmums

 59.

313

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to platību precizēšanu Dvietes pagastā.

Lēmums

 60.

314

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai un tās piešķiršanu nomā K.V .Pilskalnes pagastā

Lēmums (AA)

 61.

315

Par noteikumiem „Kārtība, kādā Ilūkstes novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budžeta”.

Lēmums

Noteikumi

 62.

316

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Subatieši sanākam, domājam, darām”.

Lēmums

 63.

317

Par Raudas internātpamatskolai piederošā šķūņa izslēgšanu no bilances.

Lēmums

 64.

318

Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu.

Lēmums (AA)

 65.

319

Par saistošo noteikumu Nr.5-b/2014 ‘’Grozījumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2014 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada budžetu’’” apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

 66.

320

Par grozījumiem 26.01.2012. domes lēmumā Nr.16 ‘’Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

 67.

321

Par finansiālu atbalstu grāmatas ‘’Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā no 1944.gada līdz 1956.gadam’’ izdošanai.

Lēmums

 68.

322

Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības nodaļas izglītojamo uzņemšanas kārtības 2014/2015. m.g. apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

 69.

323

Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas darbības un kvalitatīva mācību procesa nodrošinājuma plānojumu izglītības iestādes finansējuma ietvaros.

Lēmums

 70.

324

Par konkursa „Labākā Ilūkstes novada „Pakava zīmes” idejas skice” nolikuma apstiprināšana.

Lēmums

Nolikums

 71.

325

Par bērnu nometnes organizēšanas atbalstīšanu.

Lēmums

 72.

326

Par pašvaldības priekšfinansējumu projektam ‘’Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Subates pamatskolā’’.

Lēmums

 73.

327

Par grozījumiem 27.03.2014. domes lēmumā Nr.162 ‘’Par piemiņas velšu piešķiršanu Ilūkstes novada politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem’’.

Lēmums (AA)Skip to content