Sede_2014_18

2014.gada 22.decembra domes sēdē Nr.18

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p/k

Lēmuma numurs

    Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

560

Par noteikumu Nr.15/2014 ‘’Noteikumi par Ilūkstes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” pieņemšanu.

Noteikumi

pielikumi

2.

561

Par saistošo noteikumu Nr.11/2014 „Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

3.

562

Par grozījumiem Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikumā.

Nolikums

4.

563

Par atvieglojumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vecāku maksai Ilūkstes novada daudzbērnu ģimenēm.

Lēmums

5.

564

Par grozījumiem domes 26.01.2012. lēmumā Nr.11 ‘’Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu amata vienību un darba algu apstiprināšanu” (PII ‘’Zvaniņš’’).

Lēmums

6.

565

Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Lēmums (AA)

7.

566

Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas mūzikas instrumentu izslēgšanu no bilances.

Lēmums

8.

567

Par pašvaldības būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidotās būves iekļaušanu bilancē.

Lēmums

9.

568

Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada budžetā.

Lēmums

10.

569

Par atteikumu dalībai tūrisma izstādēs biedrībai „Latgales reģiona attīstības aģentūra’’.

Lēmums

11.

570

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.

Lēmums

pielikumi

12.

571

Par Ilūkstes un Subates pilsētas zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

Lēmums

13.

572

Par zvejas tiesību nomu I.A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

14.

573

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu „Arodi’’ Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

15.

574

Par telpu iznomāšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Bebrenes tehnikums”, Bebrenes pagastā.

Lēmums

16.

575

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu Subates pilsētā.

Lēmums

17.

576

Par zemes reformas pabeigšanu Ilūkstes novada Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

pielikumi

18.

577

Par zemes reformas pabeigšanu Ilūkstes novada Subates pilsētā.

Lēmums

pielikumi

19.

578

Par adrešu piešķiršanu Ilūkstes novada Subates pilsētā un Prodes pagastā.

Lēmums

20.

579

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu Prodes, Pilskalnes un Šēderes pagastos.

Lēmums

21.

580

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.P. un zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

22.

581

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.K.Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

23.

582

Par zemes iznomāšanu A.K. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

24.

583

Par zemes iznomāšanu V.V. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

25.

584

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Daugaviņas” Pilskalnes pagastā.

Lēmums

26.

585

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Madaras” Dvietes pagastā.

Lēmums

27.

586

Par zemes iznomāšanu N.M. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

28.

587

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Rubeņi 3”, Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

29.

588

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Ozoli” Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

30.

589

Par apsaimniekošanā nodotās platības precizēšanu Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

31.

590

Par zemes iznomāšanu O.B. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

32.

591

Par zemes iznomāšanu G.S. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

33.

592

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu S.K.Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

34.

593

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.V. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

35.

594

Par nekustamā īpašuma „Rožkalni” Eglaines pagastā atsavināšanu.

Lēmums (AA)Skip to content