Sede_2015_02

2015.gada 29.janvārī domes sēdē Nr. 2

izskatītie un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu nosaukums

Piezīmes

1.

3

Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un pedagogu darba likmes paaugstināšanu.

Lēmums

2.

4

Par tālākizglītības kursu programmas specialitātē mākslīgās apsēklošanas tehniķis maksas noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālajā vidusskolā.

Lēmums

3.

5

Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcību un investīciju plāna aktualizēšanu.

Lēmums

4.

6

Par zvejas tiesību nomu A.A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

5.

7

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.L. Kastaņu ielā 44-42, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.

Lēmums (AA)

6.

8

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.K. ‘’Bebros’’, Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā.

Lēmums (AA)

7.

9

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  M.K. ‘’Bebros’’, Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā.

Lēmums (AA)

8.

10

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Muižas ēka’’, Dvietes pagastā iznomāšanu biedrībai ‘’Dvietes vīnogas’’.

Lēmums

9.

11

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela 17, Ilūkstē atsavināšanu.

Lēmums

10.

12

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 1, Eglaine, Eglaines pagasts atsavināšanu.

Lēmums

11.

13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Rožkalni’’, Eglaines pagastā atsavināšanu.

Lēmums

12.

14

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Centra garāža’’,  Dvietes pagastā nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

13.

15

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības robežu grozīšanu Ilūkstes pilsētā un tās ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lēmums

14.

16

Par adreses precizēšanu Strēlnieku ielā 5, Ilūkstē.

Lēmums

15.

17

Par nekustamā īpašuma ‘’Putni 4’’, Bebrenes pagastā, iegādi.

Lēmums

16.

18

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Teikas’’ Bebrenes pagastā un nosaukuma ‘’Teikas 3’’ piešķiršanu.

Lēmums (AA)

17.

19

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Ozoli’’ Bebrenes pagastā un nosaukuma ‘’Jaunozoli’’ piešķiršanu.

Lēmums (AA)

18.

20

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.R. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

19.

21

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

20.

22

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Kauguri’’ Šēderes pagastā un nosaukuma ‘’Lapas’’ piešķiršanu.

Lēmums (AA)

21.

23

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu Dvietes un Bebrenes pagastos.

Lēmums

22.

24

Par zemes nomas līguma pagarināšanu z/s ‘’Madaras’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

23.

25

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.K. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

24.

26

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu R.C. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

25.

27

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu J.S. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

26.

28

Par apsaimniekošanā nodotās platības samazināšanu Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

27.

29

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu I.Ļ. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

28.

30

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamajiem īpašumiem ‘’Papardes’’ un ‘’Papardes 1’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

29.

31

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz dzīvokļa īpašumu ‘’Avoti1’’-1, Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

30.

32

Par apsaimniekošanas tiesībām uz nekustamo īpašumu ‘’Ērgļi 2’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

31.

33

Par noteikumu ‘’Par elektronisko dokumentu un paziņojumu aprites kārtību Ilūkstes novada pašvaldībā’’ pieņemšanu.

Noteikumi

32.

34

Par Eglaines pagasta un Šēderes pagasta pārvaldes vadītājas Martas Petrovas ievēlēšanu par administratīvās komisijas locekli.

Lēmums

33.

35

Par pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi.

Lēmums

Pielikumi

34.

36

Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas tāmju apstiprināšanu 2015.gadam.

Lēmums

Pielikums

35.

37

Par Dvietes pagasta pārvaldes valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.

Lēmums

36.

38

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai ‘’Dvietes senlejas pagastu apvienība’’ 2015.gadā.

Lēmums

37.

39

Par maksas pakalpojumu cenrāža un darba laika noteikšanu Ilūkstes pilsētas sabiedriskai tualetei.

Lēmums

38.

40

Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaisti minimālajai darba algai 2015.gadā.

Lēmums

39.

41

Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu.

Lēmums

Pielikumi:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

 Skip to content