Sede_2015_04

2015.gada 5.marta domes sēdē Nr. 4

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p/k

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

44

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa Edvīnam Megnim.

(Protokolā)

2.

45

Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības nodaļas izglītojamo uzņemšanas kārtību 2015./2016. mācību gadam.

Noteikumi

3.

46

Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas nolikuma pieņemšanu.

Nolikums

4.

47

Par finansiālu atbalstu Latvijas Kausa izcīņas posma sporta deju sacensību ‘’ Dance Star 2015’’ organizēšanas izdevumu daļējai segšanai.

Lēmums

5.

48

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Lēmums

Pielikums

6.

49

Par Ilūkstes Vissvētākās dievmātes piedzimšanas draudzes atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 2015.gadā.

Lēmums

7.

50

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai ‘’Moto Ilūkste’’ 2015.gadā.

Lēmums

8.

51

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu J.K.Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

9.

52

Par priekšfinansējuma piešķiršanu Comenius projektam ‘’Traditional Openair Games To Improve Childrens Skills’’.

Lēmums

10.

53

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu.

Lēmums

11.

54

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu pagastu pārvaldēm, pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” un Bebrenes vispārizglītojošajai un profesionālajai vidusskolai.

Lēmums

12.

55

Par finansējuma piešķiršanu no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ilūkstes novada sporta skolai.

Lēmums

13.

56

Par saistošo noteikumu ‘’Par grozījumiem 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada budžetu’’” pieņemšanu.

Lēmums

14.

57

Par telpu nomas maksu SIA “Veselības centrs ”Ilūkste””.

Lēmums

15.

58

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu.

Lēmums

16.

59

Par Bebrenes profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu .

Lēmums

17.

60

Par telpu iznomāšanu biedrībai ‘’Bebermine’’ pašvaldības nekustamajā īpašumā ‘’Mazputniņš’’, Bebrenes pagastā.

Lēmums

18.

61

Par telpas Nr.1 nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā   ‘’Mazputniņš’’, Bebrenes pagastā.

Lēmums

19.

62

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils ielā 10A, Ilūkstē, zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums

20.

63

Par pašvaldības zemes iznomāšanu I.D. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

21.

64

Par pašvaldības zemes iznomāšanu M.B. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

22.

65

Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA ‘’Zemgale ltd’’ Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

23.

66

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

24.

67

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z.Ž. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

25.

68

Par zemes iznomāšanu I.V. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

26.

69

Par zemes iznomāšanu U.Ž. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

27.

70

Par zemes iznomāšanu S.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

28.

71

Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0376) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.

Lēmums

29.

72

Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0295) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.

Lēmums

30.

73

Par zemes vienības (4444 007 0133) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.

Lēmums

31.

74

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai ‘’Pārupes 1’’ Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

32.

75

Par zemes iznomāšanu L.K. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

33.

76

Par zemes iznomāšanu A.A. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

34.

77

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu N.L. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

35.

78

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu S.M. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

36.

79

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu L.O Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

37.

80

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu O.S. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

38.

81

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu J.D. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

39.

82

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu V.S. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

40.

83

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu I.D. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

41.

84

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Kastaņas’’ Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

42.

85

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu V.B. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

43.

86

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu G.K. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

44.

87

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Padomnieki’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

45.

88

Par zemes nomas līguma pagarināšanu z/s ‘’Dzintari’’ Pilskalnes pagastā un zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

46.

89

Par zemes nomas līguma pagarināšanu K.Š. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

47.

90

Par zemes iznomāšanu P.K. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

48.

91

Par zemes iznomāšanu O.Z. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

49.

92

Par zemes iznomāšanu V.J. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

50.

93

Par zemes iznomāšanu J.S. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

51.

94

Par zemes iznomāšanu D.S. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

52.

95

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Ozolāres’’ Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

53.

96

Par pašvaldības zemes vienības ‘’Jaunrūpnieki’’ Prodes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un tās nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

54.

97

Par limita apjoma iedalīšanu E.K. pašpatēriņa zvejai Ilzines ezerā Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

55.

98

Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamos īpašumus Ilūkstes pilsētā.

LēmumsSkip to content