Sede_2015_05

2015.gada 18.marta ārkārtas domes sēdē Nr. 5

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

 

1.

99

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu

Lēmums