Sede_2015_06

2015.gada 26.marta domes sēdē Nr.6

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

100

Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības nodaļas izglītojamo stipendiju piešķiršanas kārtību.

Noteikumi

2.

101

Par sadarbību ar biedrību ‘’Stendera novadnieki’’.

Lēmums

Pielikumi

Pielikumi

3.

102

Par piemiņas velšu piešķiršanu Ilūkstes novada politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem.

Lēmums

4.

103

Par SIA ‘’Ornaments’’ 2014.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

Lēmums

5.

104

Par SIA ‘’Veselības un sociālās aprūpes centrs ‘’Subate’’’’ 2014.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

6.

105

Par SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’ 2014.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

7.

106

Par SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’ pamatkapitāla palielināšanu.

Lēmums

Pielikumi

8.

107

Par pašvaldības juridiskās nodaļas izveidošanu un grozījumiem 29.01.2015. lēmumā Nr.41 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu’’.

Lēmums

Nolikums

9.

108

Par reliģijai paredzēto 2015.gada budžeta līdzekļu sadali.

Lēmums

10.

109

Par līdzekļu novirzīšanu Eglaines pamatskolai un Eglaines pagasta pārvaldei.

Lēmums

11.

110

Par grozījumiem 2015.gada budžetā.

Saistošie noteikumi

12.

111

Par Ilūkstes novada himnas izstrādes konkursa nolikumu.

Nolikums

13.

112

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.G. Upes ielā 11, Subatē, Ilūkstes novadā.

Lēmums (AA)

14.

113

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.T. Upes ielā 11, Subatē, Ilūkstes novadā.

Lēmums (AA)

15.

114

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M.D. ‘’Aizpurvos’’, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā.

Lēmums (AA)

16.

115

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Centra Garāža’’, Dvietes pagastā, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Informācija

17.

116

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils ielā 16A, Ilūkstē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Informācija

18.

117

Par pašvaldības zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai ‘’Auziņas’’ Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

19.

118

Par pašvaldības zemes iznomāšanu S.B. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

20.

119

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu vienā īpašumā Subates pilsētā.

Lēmums

21.

120

Par grozījumiem Ilūkstes novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.556 ‘’Ilūkstes novada pašvaldībai piekritīgā zeme ielu, ceļu un laukumu uzturēšanai Subates pilsētā”.

Lēmums

22.

121

Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.K. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

23.

122

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Z. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

24.

123

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Edgaram Strodam Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

25.

124

Par pašvaldības zemes (4444 002 0376) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

26.

125

Par pašvaldības zemes (4444 002 0295) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

27.

126

Par pašvaldības zemes (4444 007 0133) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

28.

127

Par zemes iznomāšanu Natālijai Trofimovai Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

29.

128

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Zemzari’’, Dvietes pagastā un nosaukuma ‘’Līdumnieki’’ piešķiršanu.

Lēmums (AA)

30.

129

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai ‘’Madaras’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

31.

130

Par zemes iznomāšanu A.V. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

32.

131

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai ‘’Smaidas’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

33.

132

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai ‘’Ciemiņi’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

34.

133

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu R.L. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

35.

134

Par apsaimniekošanā nodotās zemes platības precizēšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

36.

135

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

37.

136

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

38.

137

Par zemes nomas līguma pagarināšanu k/s ‘’Dubezers’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

39.

138

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ž.V. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

40.

139

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.J.Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

41.

140

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

42.

141

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.B. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

43.

142

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai ‘’Auziņas’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

44.

143

Par zemes iznomāšanu V.V. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

45.

144

Par zemes iznomāšanu Agrim Plintem Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

46.

145

Par zemes iznomāšanu G.L. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

47.

146

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu E.B. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

48.

147

Par zemes iznomāšanu A.D. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

49.

148

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Līgas’’ Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

50.

149

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam

LēmumsSkip to content