Sede_2015_09

2015.gada 24. aprīlī domes sēdē Nr. 9

izskatītie jautājumi  un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.

k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

152

Par grozījumu 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.4/2013 ‘’Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā’’ pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

2.

153

Par dalību projekta ‘’PROTI un DARI’’ īstenošanā.

Lēmums

3.

154

Par valsts finansējuma sadali 2015.gadam mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei novada izglītības iestādēm.

Lēmums

4.

155

Par pašvaldības dalību NVA darba devējiem piedāvātajā pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Lēmums

5.

156

Par grozījumiem 27.01.2011. nolikumā Nr.1/2011 „Par Ilūkstes novada domes deputātu, pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmu”.

Nolikums

6.

157

Par dzīvokļu apvienošanu Pilskalnes ielā 18, Ilūkstē.

Lēmums (AA)

7.

158

Par pašvaldības dzīvokļa Senlejas ielā 6-20, Pilskalnes pagastā, nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

8.

159

Par telpu iznomāšanu biedrībai ‘’Mēs Eglainei’’ pašvaldības nekustamajā īpašumā Skolas ielā 41, Eglaines pagastā.

Lēmums

9.

160

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu un platību precizēšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

10.

161

Par adrešu precizēšanu Ilūkstes novadā.

Lēmums

11.

162

Par adreses maiņu SIA ‘’Būvnieks’’ ēkai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

12.

163

Par pašvaldības zemes vienības Pļavu ielā 17, Ilūkstē iznomāšanu un tās nodošanu atsavināšanai.

Lēmums (AA)

13.

164

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz V.K. nekustamajiem īpašumiem Ilūkstes pilsētā un Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

14.

165

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

15.

166

Par pašvaldības zemes iznomāšanu V.R. Subates pilsētā.

Lēmums (AA)

16.

167

Par zemes iznomāšanu M.T. Prodes pagastā.

Lēmums (AA)

17.

168

Par zemes iznomāšanu A.Š. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

18.

169

Par zemes iznomāšanu R.A. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

19.

170

Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

20.

171

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Pabērži’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

21.

172

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Rītupes’’ Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

22.

173

Par zemes iznomāšanu V.D. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

23.

174

Par zemes iznomāšanu R.M. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

24.

175

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu R.R. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

25.

176

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.Č. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

26.

177

Par zemes robežu un platību precizēšanu ‘’Klimaņos’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

27.

178

Par adreses maiņu L.A. ēkām no „Avoti2” uz „Avoti” Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

28.

179

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai ‘’Saimnieki’’ Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

29.

180

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamajiem īpašumiem ‘’Caunes’’ Bebrenes pagastā un ‘’Caunes’’ Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

30.

181

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Zemgaļi’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

31.

182

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamajiem īpašumiem ‘’Akmeņi’’ un ‘’Akmeņi 1’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

32.

183

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamajiem īpašumiem ‘’Veczemnieki’’ un ‘’Veczemnieki 2’’ Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

33.

184

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamajiem īpašumiem ‘’Osīši’’ un ‘’Osīši 1’’ Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

34.

185

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Šaltaņi’’ un nosaukuma „Balvas’’ piešķiršanu Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

35.

186

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.I. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

36.

187

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.P. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

37.

188

Par budžeta līdzekļu novirzīšanu pašvaldības iestādēm.

Lēmums

38.

189

Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām no pašvaldības budžeta.

Lēmums

39.

190

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

40.

191

Par nekustamā īpašuma parāda un nokavējuma naudas piedziņu no P.Z. „Raiņa iela 10” Ilūkste.

Lēmums (AA)

41.

192

Par nekustamā īpašuma parāda un nokavējuma naudas piedziņu no SIA „Experience „Ciemiņi” Prodes pagastā.

Lēmums

42.

193

Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā.

Saistošie noteikumi

43.

194

Par SIA „Ornaments” pamatkapitāla palielināšanu.

Lēmums

pielikumi

44.

195

Par amata vienības – elektromontieris Bebrenes pagastā un Dvietes pagastā izveidošanu.

Lēmums

45.

196

Par papildus finansējuma piešķiršanu Ilūkstes novada sporta skolai.

Lēmums

46.

197

Par izmaiņām zemes nomas līgumā un adreses piešķiršanu SIA ‘’Ornaments’’ jaunbūvei Bebrenes pagastā.

Lēmums

47.

198

Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2015.-2017.gadam apstiprināšanu.

Lēmums

48.

199

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu S.Ķ Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

49.

200

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A. G. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

50.

201

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J.S.Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

51.

202

Par grozījumiem domes 26.06.2013.lēmumā Nr.311”Par pastāvīgo komiteju ievēlēšanu.

Lēmums

 Skip to content