Sede_2015_10

2015.gada 12. maija  ārkārtas domes sēdē Nr. 10

izskatītie jautājumi  un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

 Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

 

1.

203

Par ilgtermiņa aizņēmuma pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam “ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūrā”

Lēmums

 Skip to content