Pašvaldība ir iesaistījusies projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”

Pašvaldība ir iesaistījusies projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”
Karīna Miezāja, Latvijas Avīze

oooKopš 2016. gada 15. aprīļa Ilūkstes novada pašvaldība kā sadarbības partneris Latgales plānošanas reģionam ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”.

oooDeinsitucionalizācija ir process, kad institucionālās aprūpes vietā tiek veidoti un piedāvāti daudzveidīgi sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, lai cilvēks, kas līdz šim dzīvojis sociālās aprūpes iestādē vai varētu tur nonākt nākotnē, nepaliktu bez vajadzīgā atbalsta un nepieciešamajiem pakalpojumiem. Jāuzsver, ka attiecībā uz personām, kuras atrodas sociālās aprūpes iestādēs, sagatavot dzīvei sabiedrībā paredzēts tikai tās personas, kuras, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs spējīgas uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm.

oooMērķa grupas šajā projektā ir:

  • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
  • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus;
  • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs;
  • ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus.

oooIlūkstes novadā izvērtētas individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni 6 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un 29 personām ar garīga rakstura traucējumiem (t. sk. 15 personas, kurām risks nonākt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās un 14 personas, kuras uzturas SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās).

oooLīdz šim novadā ir nodrošināts atelpas brīža pakalpojums, audiologopēda pakalpojums un fizioterapeita individuālo nodarbību pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošinātas fizioterapeita konsultācijas. Tomēr izvērtēto individuālo vajadzību un nepieciešamo pakalpojumu pieprasījums ir plašāks par šobrīd pieejamo. Visnepieciešamākie sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi ir grupu dzīvokļa pakalpojumi (26 mūsu novada personām) un specializēto darbnīcu pakalpojumi (18 personām). Abiem minētajiem pakalpojumiem nav pieejama infrastruktūra, tā ir jāizveido.

oooESF projekta ietvaros paredzēta telpu renovācija un iekārtošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šos darbus plānots īstenot 2019. gadā. Kopējais plānotais finansējums sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras sakārtošanai ir 417 290 EUR (ERAF finansējums – 85 % un nacionālais līdzfinansējums – 15 %). Pašvaldībai piederošā ēkā Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē tiks izvietots dienas aprūpes centrs „Fēnikss” un specializētās darbnīcas, kuras veicinās nodarbinātības prasmju apguvi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Savukārt grupu dzīvokļus plānots izvietot sešos labiekārtotos dzīvokļos daudzdzīvokļu mājā „6” Šēderes pagasta Pašulienes ciematā. Šajos dzīvokļos cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem dzīvos patstāvīgi, vienlaikus saņemot nepieciešamo atbalstu dažādās dzīves situācijās.

 

Ilūkstes novada Sociālā dienesta vadītāja

Ingūna Svarāne

 

Foto: Karīna Miezāja, Latvijas Avīze