17. novembrī tiks pasniegti pašvaldības apbalvojumi „Atzinības raksts”

Atzinibas raksti      Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu, Ilūkstes novada pašvaldība, pasniedzot Atzinības rakstus, vēlas izteikt pateicību novada iedzīvotājiem par uzņēmīgu, profesionālu un pašaizliedzīgu darbu, veicinot Ilūkstes novada attīstību. Šogad svinīgajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā, kas notiks 17. novembrī plkst. 19.00 Ilūkstes novada kultūras centrā, godināsim 13 novadniekus:

 

 • Lašu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieku JĀNI ĶERUBINU – par mūža ieguldījumu un nesavtīgu devumu novada iedzīvotāju garīgās dzīves stiprināšanā;

 • Šēderes pagasta apsaimniekojamās teritorijas pārzini JEĻENU KRJAUKLI – par Šēderes pagasta vides labiekārtošanā un uzturēšanā ieguldīto darbu;

 • Dvietes pagasta pensionāri ĒRIKU KUNCI – par nesavtīgu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā Ilūkstes novadā;

 • Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāju ANITU MEIKŠĀNI – par latviešu tautas deju tradīciju izkopšanu Ilūkstes novadā;

 • Subates kultūras nama vadītāju GUNTU OKMANI – par entuziasmu, radošumu un aktīvā dzīvesveida popularizēšanu Subatē un Ilūkstes novadā;

 • ZS „Dzintari” īpašnieci SILVIJU RAZMINOVIČU – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu un radošu ieguldījumu Ilūkstes novada kultūrvides veidošanā un popularizēšanā;

 • Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas lasītavas vadītāju GANI ROŠĀNI – par novada vēstures dokumentēšanu un saglabāšanu, par jaunradi un radošumu bibliotēkas darbībā, organizējot pasākumus Ilūkstes novada iedzīvotājiem;

 • Skolotāju AIJU RUBĻEVSKU – par izciliem sasniegumiem jaunās paaudzes izglītošanā, stiprinot mīlestību pret dzimto novadu un valsti;

 • Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolotāju DZINTRU STAŠULI – par ilggadēju ieguldījumu, profesionalitāti un pašaizliedzīgu attieksmi darbā ar bērniem;

 • Ilūkstes pirmsskolas iestādes „Zvaniņš” vadītāju INGU STRODI – par profesionalitāti, mērķtiecību un radošumu, veicinot Ilūkstes pirmsskolas iestādes „Zvaniņš” attīstību;

 • Ilūkstes novada sociālā dienesta vadītāju INGŪNU SVARĀNI – par pašaizliedzīgu, nesavtīgu un profesionālu darbu sociālajā jomā, realizējot projektus Ilūkstes novada iedzīvotājiem;

 • Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāju BENITU ŠTRAUSU – par augstu profesionalitāti un sirdsdegsmi attiecībās ar līdzcilvēkiem;

 • Pensionētu skolotāju VANDU VUCĀNI – par godprātīgu, ilggadīgu un profesionālu devumu izglītības jomā un latviskuma stiprināšanu skolēnos.