Sadarbība skolas attīstībai

PA210259      Šī gada 21. oktobrī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā notika skolēnu vecāku sapulce. Tās laikā vecākiem tika piedāvāts muzikāls sveiciens 5. klases izglītojamās Evelīnas Ruseckas, 6. klases izglītojamās Gabriellas Hukeres, kā arī 3. klases izglītojamās Katrinas Baltmanes un 7. klases izglītojamās Lindas Jegorovas izpildījumā. Savukārt skolas direktore Alita Kudiņa, pateikdamās par vecāku sapratni un atbalstu, informēja par jaunumiem un aktualitātēm 2015./2016. mācību gadā.

Direktores vietniece izglītības jomā Ludmila Bogdanoviča sniedza informāciju par jaunumiem un aktualitātēm izglītības jomā, direktores vietniece ārpusklases darbā Līga Kūliņa ar lepnumu vēstīja par sasniegumiem, gan piedaloties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, gan par uzvarām dažādos konkursos, paziņodama, ka šī mācību gada galvenā audzināšanas darba prioritāte ir skolas tradīciju saglabāšana un iesaistīšanās valstiski nozīmīgos pasākumos.

Īpašu pārsteigumu vecākiem sagādāja konkursa „Gada klase” pārstāvji: Aleksejs Formanickis (7. klase), Aleksandrs Sudniks (5. klase), Roberts Boliņš (10. klase), kuri prezentēja balvā nopelnītās mācību ekskursijas ieguvumus, dalīdamies atmiņās par redzēto gan Aglonas bazilikā, Maizes muzejā, Karaļa kalnā, gan arī par tikšanos ar Aglonas robežposteņa robežsargiem.

Vecākiem tika dota iespēja tuvāk iepazīties ar skolas Izglītojamo pašpārvaldi, tās struktūru, mērķi un galvenajiem uzdevumiem.

Sapulces nobeigumā skolas direktore pateicās vecākiem, skolas padomei un izglītojamo pašpārvaldei par atbalstu un sadarbību.

 

 

PA210262

PA210264

PA210268