Piesakies telpu nomai uzņēmējdarbības īstenošanai!

afisha klosterisA3      Ilūkstes novada pašvaldība vēlas noskaidrot interesentus, kuri projekta ietvaros pašvaldībai piederošās vecā klostera ēkas (Brīvības ielā 6, Ilūkstē) nedzīvojamajā daļā pēc ēkas renovācijas vēlētos nomāt telpas uzņēmējdarbības veikšanai.

  Aicinām esošos uzņēmējus un tos, kuri plāno uzsākt uzņēmējdarbību, pieteikties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros īstenotajā sadarbības projektā „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijās”.

Kā paredz 10.11.2015. Ministru Kabineta noteikumi Nr. 645, pašvaldība šo projektu var realizēt tikai sadarbībā ar uzņēmējiem. Lai renovētu visu klostera ēku, no uzņēmēju puses nepieciešams nodrošināt kopumā 30 jaunradītas darba vietas, kas attiecināmas uz ēkas renovācijā veikto finansiālo ieguldījumu. Attiecīgi, ja uzņēmēji varēs nodrošināt tikai daļu no jaunradītajām darbavietām, izmaksas tiks attiecinātas tikai uz šīm darbavietām un renovēta tikai daļa klostera ēkas.

 

Prasības komersantiem:

Komersantiem jāatbilst mazās (sīkās) vai vidējās komercsabiedrības statusam.

 

Projekta ietvaros nav atbalstāmas šādas tautsaimniecības nozares:

  • elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu;
  • ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi;
  • vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
  • finanšu un apdrošināšanas darbības;
  • operācijas ar nekustamo īpašumu;
  • valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana;
  • azartspēles un derības;
  • tabakas audzēšana un tabakas izstrādājumu ražošana;
  • ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība.

Detalizētu informāciju var saņemt Ilūkstes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā (tālr.: 65447860) vai, jautājot pa e-pastu dome@ilukste.lv.

Ilūkstes novada pašvaldības

Attīstības plānošanas nodaļa