Paziņojums par domes kārtējo sēdi

     26. janvārī plkst. 15.00  domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par izstāšanos no biedrības Latvijas piļu un muižu asociācija”.
 2. Par pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā.
 3. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2016 Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ilūkstes novadā precizēšanu.
 4. Par domes 27.10.2016. lēmuma Nr. 399 Par daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveides Dvietes pamatskolas ēkā ieceres atbalstīšanu izpildi.
 5. Par zemes iznomāšanu T. M. Ilūkstes pilsētā.
 6. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu I. K. Ilūkstes pilsētā.
 7. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu zemnieku saimniecībai Auziņas Ilūkstes pilsētā.
 8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Aleksa un Dolnava Pilskalnes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 9. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Veczemnieki 3 Šēderes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 10. Par adrešu precizēšanu Bebrenes, Eglaines, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes pagastos.
 11. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Strēlnieki, nosaukumu Bērzupe un Mežs piešķiršanu Dvietes pagastā.
 12. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu D. T. Dvietes pagastā.
 13. Par zemes iznomāšanu G. C. Dvietes pagastā.
 14. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu E. M. Bebrenes pagastā.
 15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Zvirbuļi Bebrenes pagastā.
 16. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J. G. Eglaines pagastā.
 17. Par zemes iznomāšanu I. P. Eglaines pagastā.
 18. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Eglaines pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 19. Par zemes nomas līguma termiņā pagarināšanu R. K. Pilskalnes pagastā.
 20. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai Avotiņi Pilskalnes pagastā.
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Krodziņi Šēderes pagastā.
 22. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu K. Š. Šēderes pagastā.
 23. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu J. D. Šēderes pagastā.
 24. Par zemes iznomāšanu J. L. Šēderes pagastā.
 25. Par zemes iznomāšanu J. S. Šēderes pagastā.
 26. Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība Šēderes pagastā.
 27. Par pašvaldības zemes vienības (4480 007 0101) Pilskalnes pagastā nomas tiesību izsoli.
 28. Par A. K. iecelšanu par Ilūkstes dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem Fēnikss vadītāju un par atļauju amatu savienošanai.
 29. Par atļauju amatu savienošanai A. R.
 30. Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm 2017. gadā.
 31. Mērķdotācijas sadale pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSA obligātajām iemaksām 2017. gadā.
 32. Par grozījumiem domes 31.01.2013. lēmumā Nr. 13 Par Ilūkstes novada sociālā dienesta sniegto pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu.
 33. Par 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 4/2016 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā precizēšanu.
 34. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016. gada budžeta izpildi.
 35. Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2017. gadam.
 36. Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietojumu 2017. gadam un vidējā termiņa programmas 2017.-2019. gadam apstiprināšanu.
 37. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2017. gadā.
 38. Par Ilūkstes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA Ornaments un SIA Daugavpils reģionālā slimnīca pamatkapitāla palielināšanu.
 39. Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu.
 40. Par darba samaksu novada domes deputātiem un atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem.
 41. Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Dvietes sociālo pakalpojumu centra ēkas pārbūves tehniskai dokumentu izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai 2017. gadā.
 42. Par Ilūkstes novada pašvaldības Darba kārtības noteikumu pieņemšanu.
 43. Par Ilūkstes novada Sporta skolas dienesta viesnīcas maksas pakalpojumiem.
 44. Par D. P. iesnieguma izskatīšanu.
 45. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017. gada budžeta pieņemšanu.