Paziņojums par domes kārtējo sēdi

         25. maijā plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par pašvaldības līdzfinansējumu Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrības „Ildra” rīkotajiem sporta svētkiem.
 2. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Cimdu ceļš”.
 3. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām.
 4. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
 5. Par finansējuma piešķiršanu projekta „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” vadības nodrošināšanai.
 6. Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā.
 7. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 8. Par noteikumu „Ilūkstes novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas” apstiprināšanu.
 9. Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas izglītojamo uzņemšanas kārtību 2017./2018. mācību gadam.
 10. Par aizliegumu organizēt azartspēles Ilūkstes novadā.
 11. Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu ielā 40-37, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 12. Par pašvaldības zemes iznomāšanu mazdārziņu ierīkošanai Ilūkstes pilsētā.
 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tutāni 1” Pilskalnes pagastā atsavināšanu.
 14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jauncinīši” Prodes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Dīķu ielā 2, Ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai.
 16. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Laumutes” Bebrenes pagastā un nosaukuma „Stacija” piešķiršanu.
 17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. B. Bebrenes pagastā.
 18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S. V. Bebrenes pagastā.
 19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. N. Bebrenes pagastā.
 20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. G. Bebrenes pagastā.
 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu H. J.   Bebrenes pagastā.
 22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T. S. Bebrenes pagastā.
 23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu U. Ž. Bebrenes pagastā.
 24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. M. Bebrenes pagastā.
 25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. Č. Bebrenes pagastā.
 26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. D. Bebrenes pagastā.
 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. R. Bebrenes pagastā.
 28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. B. Bebrenes pagastā.
 29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu KS „Tehniskais centrs” Bebrenes pagastā.
 30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes iznomāšanu I. R. Bebrenes pagastā.
 31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. A. Bebrenes pagastā.
 32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes iznomāšanu K. Š. Bebrenes pagastā.
 33. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Cīrulīši” Dvietes pagastā un nosaukuma „Stīgas” piešķiršanu.
 34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Smaidas” Dvietes pagastā.
 35. Par zemes nomas līguma pagarināšanu G. T. Pilskalnes pagastā.
 36. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu I. V. Pilskalnes pagastā.
 37. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. G. Eglaines pagastā.
 38. Par zemes nomas līguma pagarināšanu O. S. Eglaines pagastā.
 39. Par zemes iznomāšanu M. M. Eglaines pagastā.
 40. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A. I. Eglaines pagastā.
 41. Par mantojamās zemes „Kalpaki 3” Eglaines pagastā platības un robežu precizēšanu.
 42. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. U. Šēderes pagastā.
 43. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. J. Šēderes pagastā
 44. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. P. Šēderes pagastā.
 45. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E. M. Šēderes pagastā.
 46. Par zemes nomas līguma pagarināšanu O. V. Šēderes pagastā.
 47. Par zemes iznomāšanu A. A. Šēderes pagastā.
 48. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Lāčplēša ielā 12, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.
 49. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Strēlnieku ielā 40, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.
 50. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu „Ceriņos” Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā.