Paziņojums par domes kārtējo sēdi

        27. aprīlī plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 2. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 3. Par Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas valdījumā esošā nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances.
 4. Par Ilūkstes 1.vidusskolas tālākizglītības, atpūtas, sporta pasākumu dalībnieku ēdināšanas maksas noteikšanu.
 5. Par reliģijai paredzēto 2017.gada budžeta līdzekļu sadalījumu.
 6. Par degvielas patēriņa normu noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas valdījumā esošai automašīnai Volkswagen Sharan.
 7. Par apgaismojuma ierīkošanu Liepu ielā, Eglaines pagastā.
 8. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
 9. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā.
 10. Par Ilūkstes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iecelšanu amatā.
 11. Par amatu savienošanas atļauju Sanitai Plonei.
 12. Par bērnu nometņu organizēšanas atbalstīšanu Ilūkstes novadā.
 13. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
 14. Par pašvaldībai un valstij piekrītošu zemes vienību robežu un platību grozīšanu Brīvības ielā 56, Ilūkstes pilsētā.
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazkangari”, Eglaines pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils ielā 15A, Ilūkstē, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Grāvju ielā 8, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 11B, Ilūkstē, nosaukuma un adreses piešķiršanu.
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 35, Ilūkstē, nosaukuma un adreses piešķiršanu.
 20. Par ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamajiem īpašumiem „Tālrīti” un „Tālrīti 1” Šēderes pagastā.
 21. Par ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam „Slavieši 1” Pilskalnes pagastā.
 22. Par medību tiesību piešķiršanu mednieku kolektīvam „Subates Silva” Eglaines pagastā un Prodes pagastā.
 23. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Galāni” Pilskalnes pagastā un nosaukuma „Lielozoli” piešķiršanu.
 24. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu D.B. Šēderes pagastā.
 25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.K. Šēderes pagastā.
 26. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Šēderes pagastā.
 27. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.B. Šēderes pagastā.
 28. Par zemes iznomāšanu J.P. Šēderes pagastā.
 29. Par zemes iznomāšanu A.V. Bebrenes pagastā.
 30. Par zemes iznomāšanu V.V. Bebrenes pagastā.
 31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.S. Bebrenes pagastā.