Paziņojums par domes kārtējo sēdi

       30. martā plkst. 15.00 Domes priekšsēdētāja vietnieks M. Krievāns sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par SIA „ORNAMENTS” 2016. gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par nekustamā īpašuma „Bāleliņi” Dvietes pagastā nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no īpašnieka SIA „Experience”.
 3. Par nomas maksas noteikšanu karsto dzērienu automātu izvietošanai Ilūkstes novada Sporta skolā un Ilūkstes 1. vidusskolā.
 4. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš”.
 5. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada Sporta skolai.
 6. Par finansiālu atbalstu starptautisko sporta deju sacensību „Ilūkstes novada kauss” organizēšanai.
 7. Par finansiālu atbalstu sporta klubam „Slīterāni”.
 8. Par finansiālu atbalstu sporta klubam „Dinamo LAT”.
 9. Par finansiālu atbalstu Latvijas vieglatlētikas savienībai.
 10. Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā.
 11. Par noteikumu „Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2014. gada 27. novembra noteikumos Nr. 13/2014 „Tirgus izpētes un iepirkumu veikšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.
 12. Par priekšvēlēšanu aģitāciju un aģitācijas materiālu izvietošanu pirms pašvaldību vēlēšanām 2017. gada 3. jūnijā Ilūkstes novadā.
 13. Par pašvaldības dalību Nodarbinātības valsts aģentūras darba devējiem piedāvātajā pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs”.
 14. Par L. J. iesnieguma izskatīšanu.
 15. Par grozījumiem domes 25.08.2016. lēmumā Nr. 321 „Par projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanai nepieciešamās sociālā darbinieka amata vienības izveidošanu un amata algas noteikšanu”.
 16. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Lietuvas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Ģimenes ieleja” jeb „Family valley”.
 17. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” jeb „Travel smart – visit Lithuania and Latvia”.
 18. Par Dienas aprūpes centra personām ar invaliditāti izveides Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē ieceres atbalstīšanu.
 19. Par AS „Sentor Farm aptiekas” iesnieguma izskatīšanu telpu iznomāšanas jautājumā.
 20. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
 21. Par pašvaldības dzīvokļa Avotu ielā 10-2, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 22. Par pašvaldības dzīvokļa Raiņa ielā 32-1, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 23. Par pašvaldības dzīvokļa Smilšu ielā 25A-1, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 24. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu H. T. Eglaines pagastā.
 25. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Pārupes 1” Eglaines pagastā.
 26. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Darbmīļi” Eglaines pagastā.
 27. Par zemes iznomāšanu D. L. Eglaines pagastā.
 28. Par zemes iznomāšanu I. S. Eglaines pagastā.
 29. Par zemes iznomāšanu P. V. Eglaines pagastā.
 30. Par zemes iznomāšanu N. P. Eglaines pagastā.
 31. Par zemes iznomāšanu I. P. Eglaines pagastā.
 32. Par zemes iznomāšanu I. S. Z. Eglaines pagastā.
 33. Par zemes iznomāšanu L. S. Eglaines pagastā.
 34. Par zemes iznomāšanu D. S. Šēderes pagastā.
 35. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. H. Šēderes pagastā.
 36. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S. M. Šēderes pagastā.
 37. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. S. Dvietes pagastā.
 38. Par zemes iznomāšanu L. B. Dvietes pagastā.
 39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai „Jaunbumbieri” Dvietes pagastā.
 40. Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai „Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība” Pilskalnes pagastā.
 41. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Imantas” Pilskalnes pagastā.
 42. Par zemes iznomāšanu E. P. Pilskalnes pagastā.
 43. Par zemes iznomāšanu V. P. Pilskalnes pagastā.
 44. Par zemes iznomāšanu L. P. Pilskalnes pagastā.
 45. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. G. Pilskalnes pagastā.
 46. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. G. Bebrenes pagastā.
 47. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E. S. Bebrenes pagastā.
 48. Par zemes nomas līguma pagarināšanu H. J. Bebrenes pagastā.
 49. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. T. Bebrenes pagastā.
 50. Par zemes nomas līguma pagarināšanu G. R. Bebrenes pagastā.
 51. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. R. Bebrenes pagastā.
 52. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. K. Bebrenes pagastā.
 53. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. G. Bebrenes pagastā.
 54. Par IK „Centības” iznomātās zemes platības precizēšanu Bebrenes pagastā.