Paziņojums par dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

   2016. gada 12. janvārī plkst. 15.00 atpūtas mājā Dubezers” Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā notiks dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

   Dabas liegums „Pilskalnes Siguldiņa” atrodas Ilūkstes novada Pilskalnes pagastā, un tas dibināts 1999. gadā. Kopš 2005. gada dabas liegums iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā Natura 2000” kā B tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izņemot putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

Dabas liegums „Pilskalnes Siguldiņa” atrodas Ilūkstes novada Pilskalnes pagastā, un tas dibināts 1999. gadā. Kopš 2005. gada dabas liegums iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā Natura 2000” kā B tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izņemot putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

Uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aicināti visi interesenti. Sanāksmē dabas aizsardzības plāna izstrādātāji – SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” – iepazīstinās ar apkopto informāciju par dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” dabas vērtībām, priekšlikumiem teritorijas aizsardzībai un apsaimniekošanai, kā arī piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu.

Ar dabas aizsardzības plānu no 2016. gada 5. janvāra var iepazīties:

  • Ilūkstes novada pašvaldībā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā) darba laikā;
  • Pilskalnes pagasta pārvaldē (Parka ielā 3, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā) darba laikā;
  • Pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv un izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (sadaļā Jaunumi”).

 

Dabas aizsardzības plāna teksts

1. pielikums. Hidrotehnisko būvju eksperta atzinumi

2. pielikums. Pielikums individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība

3. pielikums. Dabas lieguma Pilskalnes Siguldiņa” detalizēta apsaimniekošanas pasākumu karte un tabula

 

Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 2016. gada 26. janvārim SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” uz pasta adresi: Skolas iela 10 dz. 8, Rīga, LV-1010, faksu: 67242466, vai e-pastu: elle[at]environment.lv.