Iekšējie normatīvie akti

Spēkā esošie nolikumi, noteikumi un reglamenti

(apstiprināti ar domes lēmumu)

 

  Nolikumi Reglamenti Noteikumi

Komitejas

Finanšu komiteja

31.07.2009. 

Nr. 5/2009

   
Attīstības un uzņēmējdarbības komiteja

31.07.2009. 

Nr. 6/2009

   
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

31.07.2009.

Nr. 7/2009

   

Komisijas

Dzīvokļu komisija

28.01.2010. 

Nr. 3/2010

   
Administratīvā komisija

19.06.2008. 

Nr. 6/2008

Konsolidēts

   
Privatizācijas un īpašumu atsavināšanas komisija

29.08.2013.  

Nr. 3/2013

   
Vides un saimniecisko jautājumu komisija

 27.12.2013

Nr. 6/2013

   
Pedagoģiski medicīniskā komisija

26.08.2010.

Nr.14/2010

   
Pedagogu profesionālās darbības 4. kvalitātes pakāpes novērtēšanas komisija

29.08.2013

Nr. 2/2013

   

Administrācija

Iestāde”Ilūkstes novada pašvaldība”

31.07.2009.

Nr. 4/2009

   
Darba kārtības noreikumi 26.01.2017.Nr. 1/2017    

Administrācijas struktūrvienības

Ilūkstes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi     01.11.2017.Nr.4.1/67
Finanšu un grāmatvedības nodaļa  

27.11.2014.

Nr. 4/2014

 
Attīstības un plānošanas nodaļa  

24.02.2011.

Nr. 2/2011

 
Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa  

24.02.2011.

Nr. 3/2011

 
Juridiskā nodaļa  

26.03.2015

Nr. 2/2015

 
Nekustamo īpašumu nodaļa   01.09.2005
Nr.7/2005
 
Izglītības, kultūras un sporta nodaļa  

29.07.2010.

Nr. 13/2010

 
Lietvedības nodaļa  

28.10.2010.

Nr. 15/2010

 
Teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļa  
 23.02.2017.
 
Būvvalde  

31.03.2011.  

Nr. 4/2011

 
Pašvaldības policija  

 27.03.2014.

Nr. 1/2014

27.03.2014.

Nr. 5/2014  

Teritoriālās pārvaldes

Bebrenes pagasts  

29.10.2015.

Nr. 10/2015

 
Dvietes pagasts  

29.10.2015.

Nr. 13/2015

 
Eglaines pagasts   

29.10.2015.

Nr. 12/2015

 
Pilskalnes pagasts  

29.10.2015.

Nr. 9/2015

 
Šēderes pagasts  

29.10.2015.

Nr. 8/2015

 
Subates pilsēta un Prodes pagasts  

29.10.2015.

Nr. 11/2015

Konsolidēts

 

Izglītības iestādes

Ilūkstes 1. vidusskola

30.09.2009.

Nr. 14/2009

02.06.17. Grozījumi
   
Sadraudzības  vidusskola

22.06.2010.

Nr. 12/2010    

02.06.17. Grozījumi
   
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

17.01.2014.

Nr. 1/2014

02.06.17. Grozījumi
   
Izglītojamo uzņemšana Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā

26.05.2016.

Nr. 2/2015

   
Stipendiju piešķiršanas kārtība Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā

29.10.2015.

Nr. 1/2016

   
Subates pamatskola

27.08.2009.

Nr. 11/2009

02.06.17. Grozījumi
   
Eglaines pamatskola

31.07.2014.

Nr. 2/2014

02.06.17. Grozijumi
   
Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

27.08.2015.

Nr. 6/2015

   
Sporta skola

28.05.2015.

Nr.5/2015

02.06.17. Grozījumi
   
Mūzikas un mākslas skola

05.03.2015.

Nr. 1/2015

Konsolidēts

02.06.17. Grozījumi
   
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs

30.09.2009.

Nr. 17/2009

   
Raudas internātpamatskola
24.08.2017.
   

Sociālā aprūpe

Sociālais dienests

31.07.2009.

Nr. 8/2009

   
Dienas aprūpes centrs “Fēnikss”

30.11.2004.

Nr. 30/2004

   
Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta un krīžu centrs  

30.06.2011.

Nr. 5/2011

 
Kārtība, kādā sociālais dienests izmitina krīzē nonākušas ģimenes (personas) sociālajā dzīvoklī Brīvības ielā 17-3, Ilūkstē    

30.09.2009.

Nr. 5/2009

Sociālās dzīvojamās mājas Ilūkstē, Brīvības ielā 17, iekšējās kārtības noteikumi    

26.11.2009.

Nr. 7/2009

Dzimtsaraksti un Bāriņtiesa   

Dzimtsarakstu nodaļa

01.07.2009.

Nr. 1/2009

   
Zelta kāzu jubileju rīkošanas kārtība

30.11.2006.

Nr. 3/2006

   
Bāriņtiesa

27.08.2009.

Nr. 9/2009

   

Darba samaksa, komandējumi

Domes deputātu, pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēma

27.01.2011.

Nr. 1/2011

Konsolidēts

   
Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai    

28.09.2017.

Nr. 5/2017

Ilūkstes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem    

27.11.2014.

Nr. 14/2014

Tirgus izpēte un iepirkumi

Tirgus izpētes un iepirkumu veikšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā    

27.11.2014

Nr. 13/2014

Grozījumi

Apbalvošana un godināšana

Politiski represēto personu godināšana

28.01.2010.

Nr. 1/2010

   
Gados veco iedzīvotāju godināšana

28.01.2010.

Nr. 2/2010

   
Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumi

26.09.2013.

Nr. 4/2013

   
Novada himna
Himnas izstrādes konkursa nolikums ar grozijumiem
26.03.2015
   

Budžeta un publiskā pārskata sagatavošana

Kārtība, kādā izstrādā, apstiprina un kontrolē pašvaldības budžetu    

29.10.2009.

Nr. 6/2009

Kārtība, kādā tiek organizēta Ilūkstes novada pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošana, pieņemšana un publiskošana    

29.03.2011. 

Nr. 2/2012

Finanses un manta

Kārtība, kādā atsavina pašvaldības nekustamos īpašumus    

25.11.2010.

Nr. 5/2010

Kārtība, kādā pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos pamatlīdzekļus    

26.06.2014. 

Nr. 10/2014

Bebrenes Profesionālās vidusskolas stipendiju piešķiršanas kārtība    

29.10.2015.

Nr. 5/2015

Kārtība, kādā tiek izlietoti pašvaldības autoceļu fonda līdzekļi    

 27.03.2014.

Nr. 4/2014   

Kārtība, kāda tiek uzskaitīti un norakstīti reprezentācijas izdevumi    

 24.04.2014.

Nr. 6/2014  

Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām no pašvaldības budžeta    

29.05.2014.

Nr. 9/2014

Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība    

24.09.2015.

Nr.4/2015

 Informatīvais izdevums

“Ilūkstes Novada Vēstis”

28.02.2008.

Nr. 2/2008

   

Kultūra

Kultūras centrs

28.11.2008.

Nr. 8/2008

Grozījumi

   
Centrālā bibliotēka

28.11.2008.

Nr. 7/2008

   
Centrālās bibliotēkas  izmantošanas noteikumi    

30.04.2009.

Nr. 2/2009

Sports

Kārtība par novada sportistu norīkošanu uz sacensībām un par novada komandu piedalīšanos sacensībās saistīto finanšu izdevumu apmaksu    

26.08.2010.

Nr. 3/2010

Ētika

Pašvaldības ētikas kodeks    

19.06.2008.

Nr. 10/2008

Dokumentu pārvaldība    

Kārtība, kādā pašvaldība sagatavo, reģistrē un apliecina izziņu dokumentus    

29.04.2010.

Nr. 2/2010

Dokumentu aprites kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā    

 31.07.2014

Nr. 11/2014

Elektronisko dokumentu un paziņojumu aprites kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā    

29.01.2015.

Nr.1/2015

Medību noteikumi, tiesības  

Kārtība, kādā nosakāma maksa par medību tiesību izmantošanu Ilūkstes novada pašvaldībai iederošās vai piekrītošās medību platībās    

24.04.2014.

Nr. 7/2014

Skolēnu pārvadājumi

Kārtība, kādā tiek veikti pārvadājumi ar Ilūkstes novada pašvaldības skolēnu autobusiem    

30.11.2012.

Nr. 7/2012

Zemes, nedzīvojamo telpu  noma un ielu uzturēšana

Kārtība, kādā novada pašvaldība iznomā neapbūvētas pašvaldības zemes    

27.03.2014.

Nr. 2/2014

Ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novada Ilūkstes un Subates pilsētā    

28.12.2012.

Nr.9/2012

Ilūkstes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu noma    

22.12.2014.

Nr. 15/2014

 

    Novada ceļu un ielu uzturēšanas klases: Bebrene, Dviete, Eglaine, Ilūkste, Pilskalne, Subate un Prode, Šēdere

 

 

Ceļu un ielu fonda izlietošanas programma 2017.-2019. gadam.

Mērķdotācijas ceļiem un ielām 2017. – 2019. gadam izlietojums Ilūkste, Bebrene, Pilskalne, Dviete, Eglaine un Šēdere, Subate un Prode.