Attīstības programma un stratēģija

Ilūkstes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

ESF_ES_VRAA_ieguld

   Ilūkstes  novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2013. gada 17. jūnija lēmumu Nr. 304 „Par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” ir apstiprināta Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam.

   Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk – Stratēģija) ir vietēja līmeņa,  ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

   Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/005 „Ilūkstes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam izstrāde” ietvaros.

Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam:

Ilūkstes novada Attīstības programma

 Spēkā esošā

Ilūkstes  novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2013. gada 17. jūnija lēmumu Nr. 303 „Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” ir apstiprināta  Ilūkstes novada attīstības programma 2013.-2019. gadam.

Ilūkstes novada attīstības programma ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/005 „Ilūkstes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam izstrāde” ietvaros.

1) Ilūkstes novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam

2) Investīciju plāns

3) Rekonstruējamo autoceļu saraksts

4) Pārskats

5) Domes lēmums Nr.303

 

Izstrādē

Ilūkstes novada Attīstības programma 2020.–2026. gadam (turpmāk arī – Ilūkstes novada AP 2020-2026) ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas novada attīstības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem, izvirzīti rīcības virzieni un tam pakārtotie uzdevumi, kurus pašvaldība sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir apņēmusies īstenot novada un tā iedzīvotāju labā. Plānošanas dokuments kalpos par pamatu vietējiem iedzīvotājiem teritorijas un iesaistīto pušu interešu aizstāvībai un ieceru realizācijai turpmākajos gados.

Ilūkstes novada dome informē, ka saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2019. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 10 „Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.- 2026.gadam izstrādes uzsākšanu” un 2020.gada 31.marta lēmumu Nr.75 “Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai” tiek turpināta Ilūkstes novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde.

Ilūkstes novada domes lēmumi:
31.01.2019.,   Nr.10
31.03.2020.,   Nr.75