Pašvaldībā tiek īstenots projekts jauniešiem „PROTI un DARI”

2015 02 17 PR ESfondi 3      Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Ilūkstes novada pašvaldība, kā viens no sadarbības partneriem, īsteno projektu jauniešiem „PROTI un DARI!”.

2015 02 17 PR ESfondi 3

 

     Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

Jauniešiem paredzētais atbalsts:

 

– veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;

– sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības kompetences;

– noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;

– īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

  • regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  • formālās un ikdienas mācīšanās;
  • speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
  • brīvprātīgā darba aktivitātes;
  • iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
  • profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
  • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
  • specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldību.

Jaunieši, kuriem ir interese iesaistīties projektā, aicināti sazināties ar programmas vadītāju Tatjanu Greļevsku, tālr.: 65463398, 26687721.

    

     Projekta īstenošanas termiņš – 2018. gada decembris.