Pasniegti Ilūkstes novada pašvaldības Atzinības raksti

IMG 1876    Ilūkstes novada pašvaldība, izsakot pateicību novada iedzīvotājiem par uzņēmīgu, profesionālu un pašaizliedzīgu darbu, veicinot Ilūkstes novada attīstību, pasniedza Atzinības rakstus. Apbalvojumi tika pasniegti 13 pašaizliedzīgiem sava darba darītājiem 17. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā.

     Šogad īpaši godinājām Kijevas-Žitomiras diecēzes bīskapu Jāni Purvinski, kuram pateicībā par ieguldījumu garīgo vērtību stiprināšanā Ilūkstes novada sabiedrībā, piešķirts augstākais Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojums – tituls „Goda pilsonis”. Savukārt par mūža ieguldījumu novadam Atzinības rakstu saņēma Bebrenes pagasta pensionāre Rasma Drulle.

      Atzinības rakstus saņēma:

 • Pensionētā Šēderes pagasta komunālās saimniecības labiekārtošanas darbu strādniece Tatjana Čamane – par augstu atbildības sajūtu, veicot uzticētos darba pienākumus Šēderes pagastā;
 • Seniore Albina Teresija Galkus no Dvietes pagasta – par aktīvu iesaistīšanos Dvietes pagasta sabiedriskajā dzīvē un pašaizliedzīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem;
 • Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” skolotāja Biruta Kaniņa – par ilggadēju ieguldījumu un pašaizliedzīgu attieksmi jaunās paaudzes audzināšanā un aktīvu darbu Bebrenes pagasta kultūras dzīves organizēšanā;
 • Biedrības „Moto Ilūkste” dibinātājs Vitālijs Kurmis – par entuziasmu sporta dzīves izkopšanā un aktīva dzīvesveida popularizēšanā Ilūkstes novadā;
 • Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Līga Kūliņa – par pašaizliedzīgu darbu skolēnu radošo spēju izkopšanā un jaunu aktivitāšu ieviešanā skolas kolektīvā;
 • Biedrības „Stendera novadnieki” biedre Zanda Lisovska – par augstu atbildības sajūtu, aktīvu darbu un pasākumu organizēšanu Vecā Stendera muzejā;
 • Seniore Helēna Plone no Eglaines pagasta – par nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā Eglaines pagastā;
 • Audžumamma Irina Pučka – par ģimeniskas vides radīšanu un nesavtīgu mīlestību un rūpēm par audžubērniem;
 • SIA „Ornaments” sētniece Zoja Purvinska – par apzinīgu savu pienākumu pildīšanu, saimniecisku attieksmi pret kopjamo teritoriju;
 • Subates pamatskolas skolotāja Diāna Timofejeva – par pašaizliedzīgu darbu skolēnu spēju izkopšanā un aktīvu līdzdalību sabiedriskās dzīves organizēšanā Subatē;
 • Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska – par nesavtīgu un atbildīgu pašvaldības izpilddirektores pienākumu veikšanu, mērķtiecību un racionālu redzējumu, veicinot novada izaugsmi.

      Plašāk par Atzinības rakstu saņēmējiem un aizvadīto pasākumu – „Ilūkstes Novada Vēstis” decembra numurā.

 

Vairāk foto – Fotogalerijā

 

IMG 1891

IMG 1936

IMG 2005

IMG 2039

IMG 2061

IMG 2193

IMG 2195

IMG 2597

 

Vairāk foto skatīt šeit: Foto galerija 

Lāpu gājiena foto skatīt šeit: Foto galerija