Būvatļaujas izsniegšana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

 arrw01_14a

    Pakalpojuma nosaukums

    Būvatļaujas izsniegšana

 

    Pakalpojuma turētāja nosaukums

    Ilūkstes novada pašvaldība

 

    Pakalpojuma funkcija

 

    Pakalpojuma būtības īss apraksts

     Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājam ir jāsaņem būvatļauja. Pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai var iesniegt tikai pēc tam, kad būvprojekts ir saskaņots un akceptēts Ilūkstes  novada pašvaldības būvvaldē.

    Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļaujas derīguma termiņš ir jāpagarina. 

    Pakalpojuma rezultāts ir būvatļauja

 

    Pakalpojuma saņēmēji

    Fiziska persona

    Juridiska persona

 

    Pakalpojuma saņēmēja apraksts

     Persona, kuras būvprojekts ir saskaņots un akceptēts Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldē

 

     Pakalpojuma normatīvie akti

–          Būvniecības likums

–          Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”

–          Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.

–          Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumi Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””

–          Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumi Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””

 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

     Iesniegums

     Iesniegumam pievieno:

–          Akceptēts būvprojekts – oriģināls; 

–          Sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību raksti (6. pielikums MK noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”) divos eksemplāros (saistību raksta veidlapa) – origināli;

–          Līguma par autoruzraudzību kopija un autoruzraudzības žurnāls (ja nepieciešams);  Būvdarbu žurnāls – oriģināls;

–          Nodevas par būvatļauju apmaksu apliecinošs dokuments – kopija;

–          Līgums ar būvuzņēmēju – kopija;

–          Atbildīgo fizisko un juridisko personu sertifikāti un būvkomersantu reģistrācijas apliecības – kopijas;

–          Līgums ar būvuzraugu un būvdarbu vadītāju, kā arī rīkojums par iecelšanu būvuzrauga / būvdarbu vadītāja amatā – kopijas;

–          Par darba aizsardzību atbildīgās personas apliecība, rīkojums par tās norīkošanu konkrētajā objektā vai darba  līgums – kopija;

–          Būvniecības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – kopija;

–          Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja (ja objekts ir kultūras piemineklis vai atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā) – oriģināls

 

   Veidlapas     Iesniegums būvatļaujas saņemšanai 

PDF

Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai   

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

     10

 

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

    Maksas

 

    Pakalpojuma cena

 

 

    Pakalpojuma sniegšanas valoda

    Latviešu

     Administratīvais process

     Administratīvais akts ir Ilūkstes novada domes būvvaldes lēmums par būvatļauju vai tās atteikums

 

     Pārsūdzības iespējas

      Būvvaldes lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no stāšanās spēkā Ilūkstes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 7, Ilūkstes pilsēta, Ilūkstes  novads, LV 5447. 

 

    Atgādinājums

     Ir

 

     Pakalpojuma brīdinājums

    Nav

 

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

    0. līmenis – nedeklarēta identitāte

 

    Pakalpojuma dzīves situācija

     Būvniecība, rekonstrukcija, demontāža

     Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

     Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30

–          Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65462568

 

    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

     Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

    Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

     Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30

–          Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65462568

 

     Pakalpojuma saņemšana pa pastu

     Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

    Uz sākumu