Tirdzniecības atļaujas vai atļaujas tirdzniecības organizēšanai izsniegšana

Pakalpojuma turētājs

Ilūkstes novada pašvaldība

Pakalpojuma funkcija / uzdevums

Izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās, vai arī pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai

nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 

 

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

 

Klātienē –  Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447 (1. stāvā).

Tālr.: 6-54-47850, 29151600, e-pasts: dome@ilukste.lv;

  

Darba laiks (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30):

  P.: 8.00 – 16.30

  O.: 8.00 – 17.30

  T.: 8.00 – 16.30

  C.: 8.00 – 16.30

  P.: 8.00 – 15.30

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

No vienas līdz piecām darba dienām (ja nepieciešama papildinformācija, termiņš var tikt pagarināts).

Pārsūdzības iespējas

Ilūkstes novada domē, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 

Pašvaldības nodevu (pa realizējamo preču grupām) likmes noteiktas Ilūkstes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Ilūkstes novadā”.

 

Nodevu var samaksāt skaidrā naudā Ilūkstes novada pašvaldības kasē Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā (1. stāvā) vai, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz kādu no pašvaldības norēķinu kontiem:   

 

AS „SEB banka”:

Konta Nr.: LV05UNLA0005011130034

Bankas kods: UNLAV2X

 

AS „Swedbank”:

Konta Nr.: LV53HABA0551026255702

Bankas kods: HABALV22

 

AS „DnB Banka”:

Konta Nr.: LV68RIKO0002013187612

Bankas kods: RIKOLV2X

 

 

Atpakaļ uz pakalpojumu sarakstu