SIA „Veselības centrs „Ilūkste””

SIA “Veselības centrs Ilūkste”

Reģistrācijas Nr.: 41503014677

Juridiskā adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, e-pasts: veseliba@ilukste.lv

 

SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” (turpmāk – Centrs) ir Ilūkstes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz primārās, sekundārās veselības aprūpes, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pansijas pakalpojumus. Centra struktūru veido:

 

Ārstniecības iestāde

Faktiskā adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālrunis: 65462455, mob.t.25761511, e-pasts: registratura@ilukste.lv

 

Norēķinu konts:

Banka: AS Swedbank, kods HABALV22

Konts: LV54 HABA 0551 0331 8061 1

 

Centra ārstniecības iestādē var saņemt šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

 • Primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi – ĢIMENES ĀRSTI
 • Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi – ĀRSTI – SPECIĀLISTI
 • Veselības aprūpes mājas pakalpojumi.

 

Centrā ir pieejami arī specializētie izmeklējumu un procedūru kabineti:

 • klīniski diagnostiskā laboratorija;
 • ultrasonogrāfijas kabinets;
 • rentgenogrāfijas un mamogrāfijas kabinets;
 • neiroloģisko un iekšķīgo slimību dienas stacionārs un procedūru kabinets;
 • fizikālās medicīnas procedūru kabinets.

  

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

 • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Ilūkste

Faktiskā adrese: Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447

Tālrunis: 65462433; mob.t. 29997810

 • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Subate

     Faktiskā adrese: Sporta ielā 20, Subatē, Ilūkstes novadā, LV-5471

Tālrunis: 65463147; mob.t. 20044800

 

Norēķinu konts:

Banka: Valsts kase, kods TRELLV22

Konts: LV43 TREL 9183 7080 0200 B

 

Centram ir  noslēgts līgums ar Labklājības ministriju par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

      

Valsts apmaksātu pakalpojumu ir tiesības saņemt:

Pilngadīgām personām ar smaga garīga rakstura traucējumiem, 1. un 2. grupas invalīdiem ar garīgu atpalicību, personām, kuras slimo ar hroniskām psihiskām saslimšanām, kurām ir nepieciešama patstāvīga sociālā un medicīniskā aprūpe.

Pakalpojumu piešķir Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

      

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība:

Personas uzņem saskaņā ar 02.04.2019. MK noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Ar valsts apmaksāto pakalpojumu piešķiršanas kārtību var iepazīties Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras mājas lapā: www.siva.gov.lv.

        

Pakalpojuma samaksas kārtība:

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un 02.04.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.138, 85% no pensijas tiek izlietoti par klienta uzturēšanos Centrā, savukārt, 15% tiek izmaksāti klientam personīgajiem izdevumiem.

Pārējo daļu līdz pakalpojuma pilnīgai apmaksai sedz Labklājības ministrija pamatojoties uz iepirkumu Nr. LRLM2019/24-1-062/08.

Pakalpojuma cena 20.47 EUR diennaktī.

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas pakalpojuma saturs:

 • diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai;
 • palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
 • kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;
 • prasmju un kustību attīstību veicinošas nodarbības;
 • brīvā laika aktivitātes un relaksējošās nodarbības;
 • pastaigas svaigā gaisā;
 • klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;
 • sociālā darba speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;
 • darba prasmju saglabāšanu, atjaunošanu vai apgūšanu personām darbspējas vecumā.

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa nodrošina:

 • diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai;
 • dzimumam, augumam, gadalaikam un individuālajām vajadzībām piemērotu apģērbu un apavus individuālai lietošanai;
 • mīksto inventāru (piemēram, gultas piederumus, veļu, dvieļus), higiēnas un mazgāšanas līdzekļus;
 • kvalitatīvu klienta vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu ēdināšanu četras reizes dienā;
 • klientam nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodrošināšanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un sedz klienta līdzmaksājumu, ja nepieciešams. Tehniskos palīglīdzekļus, ko var izmantot vairāki klienti vai ar kuriem tiek aprīkotas koplietošanas, sadzīves vai nodarbību telpas;
 • apstākļus saturīgai laika pavadīšanai;
 • atpūtai un nodarbībām piemērotas telpas un atbilstošu inventāru;
 • atpūtai un brīvā laika pavadīšanai piemērotu teritoriju;
 • iespēju apmeklēt kultūras un sporta nodarbības un pasākumus, kā arī iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs ārpus pilngadīgo aprūpes institūcijas;
 • iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem;
 • istabas aprīkojuma un iekārtojuma atbilstību klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
 • klienta reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī atbalstu ārstniecības personas nozīmētā ārstēšanās plāna izpildē.

 

Iespējamie līgumu slēgšanas varianti: līgums starp klientu un Centru;

 

Centrā personas tiek uzņemtas, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • iesniegums;
 • SIVA lēmums par pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu sniedzēju;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās, pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā/medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
 • invaliditāti apliecinošus dokumentus (invaliditātes apliecība, VDEĀVK izziņa/lēmums);
 • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai)
 • pase;
 • cita informācija par klientu, ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītie dokumenti vai to atvasinājumi.

 

Pansija un ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

 

Pansija un ilgstoša sociālā aprūpe un

sociālā rehabilitācijas nodaļa “Mūsmājas “Dižkoks””

Faktiskā adrese: “Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

Mob.t.: 26180544 (valdes locekle); 28360939 (pansija)

E-pasts: musmajas.dizkoks@inbox.lv

 

Norēķinu konts:

Banka: AS Swedbank, kods HABALV22

Konts: LV75 HABA 0551 0343 7663 1

 

Pansija un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa „Mūsmājas „Dižkoks””

pakalpojumu saturs:

Pansija un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa „Mūsmājas „Dižkoks””, sniedz atbalstu un mājas sajūtu cilvēkiem, kuriem ikdienā nepieciešama palīdzība un aprūpe:

 • dzīvošanu mēbelētās vienvietīgās un divvietīgās istabiņās ar individuālo sanitāro mezglu un drošības pogu personāla izsaukšanai katrā istabiņā;
 • klienta vajadzībām atbilstīgu aprūpi;
 • klienta vecumam un veselības stāvoklim atbilstīgu ēdināšanu;
 • neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta;
 • plašu, gaišu ēdamzāli ar lielu terasi un atpūtas telpām;
 • virtuvi patstāvīgai ēdiena gatavošanai;
 • iespēju dzīvot ar savām mēbelēm;
 • iespēju katrā istabiņā pieslēgt TV;
 • labiekārtotu pagalmu ar skatu no terases, šūpoles, augļudārzu un mazdārziņu;
 • dažādus kultūras, atpūtas pasākumus un citas aktivitātes iestādē un ārpus tās.

 

Pakalpojuma cena vienai personai:

 • Vienvietīgā istabiņā – 20,05 EUR/diennaktī;
 • Divvietīgā istabiņā – 18,00 EUR/diennaktī.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegumu par klienta uzņemšanu pansijā un/vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā;
 • ģimenes ārsta medicīnisko izziņu par klienta veselības stāvokli (veidlapa 027/u);
 • invaliditāti apliecinošu dokumentu (ja tāds ir).

Vēlama VSAA izziņa par pensijas apmēru.

 

*********************************************************************************************************************************************

 

Publiskā informācija

Informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Veselības centru Ilūkste” un Subate” reorganizācijas lēmumi ar pielikumiem

Gada pārskati:

2012. gada pārskats

2013. gada pārskats

2014. gada pārskats

2015. gada pārskats

2016. gada pārskats

2017. gada pārskats

2018. gada pārskats

 

Valsts un pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Valsts un pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2018. gadā

Valsts un pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2019. gadā

 

Pārskats par valsts budžetā veiktajiem nodokļu maksājumiem

Pārskats par valsts budžetā veiktajiem nodokļu maksājumiem 2018. gadā

Pārskats par valsts budžetā veiktajiem nodokļu maksājumiem 2019. gadā

Informācija par atalgojumu:

Atalgojuma politikas principi

Par piemaksām, prēmijām un sociālajām garantijām

2016.gadā,

2017.gadā,

2018.gadā

2019.gadā,

2020.gadā.

Par darbinieku mēnešalgām (pa amatu grupām) 2018. gadā: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Neauditēts 2019.g. 3 mēnešu pārskats

Neauditēts 2019.g. 6 mēnešu pārskats

Neauditēts 2019.g. 9 mēnešu pārskats

Neauditets 2019.g. 12 mēnešu pārskats

Neauditēts 2020.g. 3 mēnešu pārskats