SIA „Veselības centrs „Ilūkste””

Reģistrācijas Nr.: 41503014677

Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālr.: 65462455 (ambulatorās nodaļas reģistratūra)

E-pasts: veseliba@ilukste.lv

 

Reģistratūras darba laiks:

P.: 8.00 – 12.30   13.00 – 16.30

O.: 8.00 – 12.30   13.00 – 16.30

T.: 8.00 – 12.30   13.00 – 16.30

C.: 8.00 – 12.30   13.00 – 16.30

Pk.: 8.00 – 12.30   13.00 – 16.30

 

     SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” ir Ilūkstes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus. Veselības centra struktūru veido:

 • Ambulatorā nodaļa jeb poliklīnika (Raiņa ielā 35, Ilūkstē) ar feldšerpunktiem novada pagastu centros (Bebrenē, Dvietē, Eglainē un Šēderē);
 • Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa ar divām apakšnodaļām (Ilūkstē un Subatē);
 • Pansija „Mūsmājas „Dižkoks””.

 

 

Veselības centra darbu vada un organizē tā valdes locekle Zane Buceniece-Zīberga.

 

AMBULATORĀ NODAĻA

 

     Veselības centra ambulatorajā nodaļā var saņemt primāro un sekundāro medicīnisko palīdzību, ko sniedz ĢIMENES ĀRSTI UN ĀRSTI SPECIĀLISTI (gan ārsti, kuriem ir privātprakse, gan arī ārsti, kuri strādā kā darba ņēmēji Veselības centrā „Ilūkste”). Šeit pieejami arī specializētie izmeklējumu un procedūru kabineti:

 • klīniski diagnostiskā laboratorija;
 • ultrasonogrāfijas kabinets;
 • rentgenogrāfijas un mamogrāfijas kabinets;
 • dienas stacionārs un procedūru kabinets;
 • fizikālās medicīnas procedūru kabinets.

 

 

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa

     Veselības centra „Ilūkste” Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļai ir divas apakšnodaļas:

 • „Ilūkste” – Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447 (Tālr.: 65462433);
 • „Subate” – Sporta ielā 20, Subatē, Ilūkstes novadā, LV-5471 (Tālr.: 65463147; 65463192).

Norēķinu konti:

AS “Swedbank”

LV54HABA0551033180611 (Ambulatorā nodaļa)

LV75HABA0551034376631 (Pansija)

 

Valsts kase

LV43TREL918370800200B (Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa)

 

 

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa

Veselības centra „Ilūkste” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļai ir divas apakšnodaļas:

 • Sociālās aprūpes nodaļa Ilūkste (Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes novadā,

LV-5447, tālr.: 65462433);

 • Sociālās aprūpes nodaļa Subate (Sporta ielā 20, Subatē, Ilūkstes novadā,

LV-5471, tālr.: 65463147; 65463192 – vecākā medicīnas māsa).

 

Abām nodaļām ar Labklājības ministriju noslēgts līgums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

 

       Valsts apmaksātu pakalpojumu ir tiesības saņemt: pilngadīgas personas ar smaga garīga rakstura traucējumiem, 1. un 2. grupas invalīdus ar garīgu atpalicību, personas, kuras slimo ar hroniskām psihiskām saslimšanām, kurām ir nepieciešama patstāvīga sociālā un medicīniskā aprūpe. Pakalpojumu piešķir Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

 

       Pakalpojuma piešķiršanas kārtība: personas uzņem saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”. Ar valsts apmaksāto pakalpojumu piešķiršanas kārtību var iepazīties Sociālās integrācijas valsts aģentūras mājas lapā siva.gov.lv.

 

            Pakalpojuma samaksas kārtība: Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 no 21.04.2008., 90% no klienta pensijas tiek izlietoti par uzturēšanu Centrā, savukārt, 10% tiek izmaksāti klientam. Pārējo daļu līdz pakalpojuma pilnīgai apmaksai sedz Labklājības ministrija pamatojoties uz iepirkumu Nr. LRLM2016/28-3-02/30 Pakalpojuma cena 19,48 EUR diennaktī.

            Pakalpojuma saturs:

 • diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai;
 • palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
 • kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;
 • prasmju un kustību attīstību veicinošas nodarbības;
 • brīvā laika aktivitātes un relaksējošās nodarbības;
 • pastaigas svaigā gaisā;
 • klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;
 • sociālā darba speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;
 • darba prasmju saglabāšanu, atjaunošanu vai apgūšanu personām darbspējas vecumā.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa nodrošina:

 • diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai;
 • dzimumam, augumam, gadalaikam un individuālajām vajadzībām piemērotu apģērbu un apavus individuālai lietošanai;
 • mīksto inventāru (piemēram, gultas piederumus, veļu, dvieļus), higiēnas un mazgāšanas līdzekļus;
 • kvalitatīvu klienta vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu ēdināšanu četras reizes dienā;
 • klientam nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodrošināšanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un sedz klienta līdzmaksājumu, ja nepieciešams. Tehniskos palīglīdzekļus, ko var izmantot vairāki klienti vai ar kuriem tiek aprīkotas koplietošanas, sadzīves vai nodarbību telpas;
 • apstākļus saturīgai laika pavadīšanai;
 • atpūtai un nodarbībām piemērotas telpas un atbilstošu inventāru;
 • atpūtai un brīvā laika pavadīšanai piemērotu teritoriju;
 • iespēju apmeklēt kultūras un sporta nodarbības un pasākumus, kā arī iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs ārpus pilngadīgo aprūpes institūcijas;
 • iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem;
 • istabas aprīkojuma un iekārtojuma atbilstību klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
 • klienta reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī atbalstu ārstniecības personas nozīmētā ārstēšanās plāna izpildē.

            Iespējamie līgumu slēgšanas varianti:

 1. līgums starp klientu un Centru;
 2. līgums starp klientu un Centru un maksātāju (maksas pakalpojumi).

 

            Centrā personas tiek uzņemtas, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • iesniegums;
 • SIVA lēmums par pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu sniedzēju;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās, pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā/medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
 • invaliditāti apliecinošus dokumentus (invaliditātes apliecība, VDEĀVK izziņa/lēmums);
 • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai)
 • pase;
 • cita informācija par klientu, ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītie dokumenti vai to atvasinājumi.

 

Ilūkstes nodaļā ir pieejami arī maksas pakalpojumi pilngadīgu personu ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, pensijas vecuma personu un personu ar funkcionāliem traucējumiem ārstēšanai un sociālai aprūpei.

 

Centrā personas tiek uzņemtas, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • iesniegumu par klienta uzņemšanu;
 • ģimenes ārsta izziņa par klienta veselības stāvokli (forma Nr.087u);
 • invaliditāti apliecinošus dokumentus (invaliditātes apliecība, VDEĀVK izziņa/lēmums, ja ir noteikta invaliditāte);

*********************************************************************************************************************************************

 

Publiskā informācija

Informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Veselības centru Ilūkste” un Subate” reorganizācijas lēmumi ar pielikumiem

Gada pārskati:

2012. gada pārskats

2013. gada pārskats

2014. gada pārskats

2015. gada pārskats

2016. gada pārskats

2017. gada pārskats

 

Valsts un pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Pārskats par valsts budžetā veiktajiem nodokļu maksājumiem

Informācija par atalgojumu:

Atalgojuma politikas principi

Par piemaksām, prēmijām un sociālajām garantijām

2016.gadā,

2017.gadā,

2018.gadā

Par darbinieku mēnešalgām (pa amatu grupām) 2018. gadā: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.