Novada jaunieši aicināti iesaistīties projektā „PROTI un DARI”

Proti dari     Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

Proti dari

 

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

 

Jauniešiem paredzētais atbalsts:

– veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;

– sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības kompetences;

noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;

– īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

  • regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  • formālās un ikdienas mācīšanās;
  • speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
  • brīvprātīgā darba aktivitātes;
  • iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
  • profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
  • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
  • specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

 

Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldību.

 

Jaunieši, kuriem ir interese iesaistīties projektā, aicināti sazināties ar programmas vadītāju Tatjanu Greļevsku, tālr.: 65463398, 26687721.

 

Projekta īstenošanas termiņš –  2018. gada decembris.

 

Projekta īstenošanas pamats – 2015. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 358 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi””.