Izsludināta „Latgales NVO projektu programma 2017”

LOGO kopa kultura       Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs 21. februārī izsludina Latgales NVO projektu programmu 2017, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā.

LOGO kopa kultura

 

 

 

   Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām:

 

       Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem (EUR 8000), kas veicina pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību, sekmējot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu, atbalstot šādas aktivitātes:

  • vietējo cilvēku iesaistīšanos savas kopienas dzīves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā, veicinot cilvēka, kopienas un valsts izaugsmi un ilgtspēju, iesaistot pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus, muzejus, izglītības iestādes;
  • valstiskuma veidošanās, attīstības un saglabāšanas vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu komunikāciju savā apkaimē;
  • Latvijas cilvēku talantu, izcilības, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;
  • paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;

 

Starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (EUR 8000), kas stiprina savstarpējās izpratnes veidošanu, stereotipu mazināšanu, dažādu tautību pārstāvju iesaiste aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību un iekļaujošu pilsonisko līdzdalību;

 

Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem (EUR 8000), kas:

  • veicina mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
  • sekmē mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
  • veicina Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, tai skaitā sekmē sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu, kā arī atbalsta romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.

 

Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas šī nolikuma izpratnē ir:

  • organizācijas, ko vada un kurās darbojas Latvijā dzīvojošās nacionālās minoritātes;
  • organizācijas, kuru līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzīvojošās nacionālo minoritāšu pārstāvju pilsonisko līdzdalību un savas kultūras un identitātes saglabāšanu vai citām aktivitātēm, kas saliedē un apvieno nacionālās minoritātes Latvijā. Atbalstāmās aktivitātes ir tādas, kurās aktīvi tiek iesaistīti gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas pārstāvji.

Vienam projektam maksimāli pieejami EUR 3000, projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 21. marts plkst. 16.00. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji ir pieejami mājaslapās www.nvoc.lv un www.latgale.lv.

Projekts notiek LR Kultūras ministrijas un biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā (2.5.-8-18) ietvaros.

 

„Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators

Programmas direktors

Oskars Zuģickis

 tālr.: 26565858