Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Ilūkstes novada pašvaldība ir iesaistījusies projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko realizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA).

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas termiņš : 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31.decembris

Projekta mērķa grupa:

Strādājošie iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri)
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • vecumā no 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās:
 • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (piemēram, konduktori, pārdevēji, ielu tirgotāji, kasieri, sanitāri, apsargi, u.c.)
 • kvalificēti strādnieki un amatnieki (piemēram, juvelieri, podnieki, maiznieki, kurpnieki, u.c.)
 • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (piemēram, karjera strādnieki, transporta līdzekļu vadītāji, u.c.)
 • vienkāršās profesijas (piemēram, apkopēji, veļas mazgātāji, kučieri, krāvēji, iesaiņotāji, atkritumu savācēji, sētnieki, kurjeri, u.c.)
 • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Mērķa grupai pieejamais atbalsts

Mācību maksa:

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Konsultācijas:

Cits atbalsts:

 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Projektā pieejamie izglītības pakalpojumi

Pieejamo mācību veidi:

 • profesionālās tālākizglītības programmas (480 – 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju,
 • profesionālās pilnveides programmas (160 – 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību,
 • neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana. Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais vecumā no 25 gadiem var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Projekta sadarbības partneri un to uzdevumi

Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;
 • informē par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste projektā.

Izglītības iestādes:

 • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
 • neformālās izglītības programmu īstenošana.

Nodarbinātības valsts aģentūra:

 • atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā.

Projekta īstenošanas pamats

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001.

 

Projekta koordinators: Vita Tolmante, Ilūkstes novada pašvaldības izglītības metodiķe, tālr.: 29341383 , e-pasts: vita.tolmante@ilukste.lv

 

 

Informācija par projektu mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv

 Skip to content