Mēneša darba plāni

oktobris

Nr.p.k. Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais
1. Seminārs novada izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem izglītības jomā. 03.10. plkst.10.00 Ilūkstes novada pašvaldība S.Plone, Izglītības nodaļas vadītājas p.i.
2. Seminārs novada izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā. 08.10. plkst.13.00 Ilūkstes novada pašvaldība A.Pabērza, audzināšanas jomas konsultante

V.Rimša, Ilūkstes BJC direktore

3. Izglītības pārvalžu un pašvaldību izglītības speciālistu seminārs par aktualitātēm valsts pārbaudes darbu norises nodrošināšanā. 11.10. plkst.10.00 Tiks precizēts I.Kamarūte, Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja
4. Seminārs skolu teātru režisoriem un skolēnu skatuves runas pedagogiem 11.10.   VISC, Strūgu iela 4, Rīga D.Jurka, VISC vecākā referente
5. Mūsdienu deju repertuāra apguves seminārs 13 – 14.10.   Deju studija “Benefice”, Cukura iela 22, Jelgava D.Gavare, VISC vecākā referente
6. “III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu
vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani,  tēvu zeme!””
18.10.   Ilūkstes mūzikas un mākslas skola I.Linarte-Ruža, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktore
7. Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā par aktualitātēm speciālās izglītības jomā 19.10.   Rīgas speciālā internātpamatskola, Rīga, Aglonas iela 57 M. Reigase, VISC Speciālās izglītības nodaļas vadītāja
8. Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 35. olimpiādes otrais posms
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
19.10. plkst.10.00 Līvānu 2.vidusskola V.Tolmante, izglītības metodiķe
9. Seminārs novada izglītības iestāžu direktoru vietniekiem izglītības jomā. 23.10. plkst.10.00 Ilūkstes novada pašvaldība S.Plone, Izglītības nodaļas vadītājas p.i.
10. Angļu valodas valsts 48. olimpiādes otrais posms
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
30.10. plkst.10.00 Līvānu 1.vidusskola V.Tolmante, izglītības metodiķe

Ilūkstes novada skolēnu sacensības

11. Vidusskolas volejbols. 09.10. plkst.10.00 Bebrene D.Caune-Ostrovska, Bebrenes VP vidusskolas skolotāja
12. Futbola diena (8.-12.klašu skolēniem) 11.10.   Ilūkstes pilsētas stadions A.Vorotinskis, Ilūkstes novada Sporta skolas treneris

 

Tolmante

65447865