Mācību gada darba plāns

Ilūkstes novada pašvaldības

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas


 Darba plāns   2017.gada decembris

Nr.p.k Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais
1. Angļu valodas olimpiādes 10.-12.klasei 2.posms. 01.12. plkst. 10.00 Līvānu 1.vidusskola Vita Tolmante, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe
2. Profesionālās pilnveides seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

„Sintētisko materiālu izmatošanas iespējas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās interešu izglītībā”.

04.12. plkst. 10.00 Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
3. Novada vizuālās mākslas un mūzikas skolotāju metodisko apvienību seminārs. 05.12. plkst. 14.10 Ilūkstes 1.vidusskola L. Pupiņa, vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja

M.Žigajeva, mūzikas skolotāju MA vadītāja

4. Novada pirmsskolas, sākumskolas informātikas un mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību seminārs. 05.12. plkst. 14.00 Ilūkstes 1.vidusskola I.Siņuka, novada sākumskolas skolotāju MA vadītāja

A.Šuksto, novada informātikas skolotāju MA vadītāja

V.Linčika, mājturības un tehnoloģiju un sociālo zinību skolotāju MA vadītāja

5. Novada matemātikas skolotāju metodisko apvienību seminārs. 07.12. plkst. 14.00 Ilūkstes 1.vidusskola B.Gičevska, matemātikas skolotāju MA vadītāja
6. Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas 55. gadu jubilejai veltīts pasākums. 09.12. plkst.17.00 Ilūkstes KC Ilona Linarte – Ruža, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktore
7. Jauno ģeogrāfu skola. 09.12. plkst.10.00 tiks precizēts J.Ščerbakova, ģeogrāfijas skolotāju MA vadītāja
8. Novada svešvalodu (angļu, vācu, krievu val.) skolotāju metodisko apvienību seminārs. 13.12. plkst.14.30 Ilūkstes 1.vidusskola S.Macijevska, novada angļu un vācu valodas skolotāju MA vadītāja

A.Šaršūne, novada krievu valodas skolotāju MA vadītāja

9. Latgales reģiona 1.atklātā olimpiāde. 15.12. plkst. 10.00 Preiļu Valsts ģimnāzija Kontaktpersona: Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā, anita@pvg.edu.lv, mob.t.26099199

 

Interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumi

1. Ilūkstes novada jauno floristu konkurss “Ziemassvētki nāk”. 08.12. plkst.10.00 Ilūkstes BJC V.Rimša, Ilūkstes BJC direktore
2. Dokumentālā filma “Astoņas zvaigznes”. 11.12. tiks precizēts Ilūkstes BJC “Sēļu istabā” V.Rimša, Ilūkstes BJC direktore

Tolmante, 65447859