Īsteno savas idejas!

      Biedrība Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība Kaimiņi”” no  2017. gada 16. janvāra līdz 16. februārim izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Dvietes vinogas

  2. kārtā kopējais pieejamais finansējums ir EUR 244 482,83.

     Projekta mērķis ir vietas potenciāla attīstība, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana. Pieejams atbalsts iniciatīvām, kas vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai.

     

Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • klātienē – Daugavpilī, Sēlijas ielā 25 (305. kab.), tālr. uzziņām: 29184640;
  • elektroniskā dokumenta formā – Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), vai, nosūtot Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā noformētu pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmoga apliecinājumu uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu lad@lad.gov.lv.

Projekta īstenošanas termiņš – viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā – divi gadi.

Vairāk informācijas – Biedrības Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība Kaimiņi”” mājaslapā un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Kontaktinformācija:

Inga Krekele

Tālr.: 29184640

e-pasts: inga.krekele@gmail.com