Informācija Šēderes pagasta iedzīvotājiem!

        Ir veikta dabas vērtību inventarizācija, un ir izstrādāts Dabas aizsardzības plāns Natura 2000 teritorijai aizsargājamo ainavu apvidum „Augšzeme”. 27.11.2015. ir notikušas plāna varianta publiskās apspriešanas sanāksmes Daugavpilī un Medumu pagastā. Tā kā izstrādātājs nevar nodrošināt vēl vienu sanaksmi Šēderes pagastā, ir panākta vienošanās, ka Šēderes pagasta iedzīvotāji var savus konkrētos jautājumus/ierosinājumus par dabas aizsardzības plānu sūtīt līdz 11.12.2015.( ieskaitot) uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010, vai faksu 67242466, vai e-pastu elle@environment.lv , kā arī zvanīt 67242411 (Margita Deičmane vai Lūcija Kursīte) un saņemt informāciju operatīvi.

         Rakstiski priekšlikumi/ierosinājumi tiks pieņemti līdz 20.12.2015. arī Šēderes pagasta pārvaldē un Ilūkstes novada pašvaldībā un tiks nodoti izstrādātajam.

Tā kā dabas aizsardzības plānā noteiktie ierobežojumi atstāj ietekmi arī uz saimniecisko darbību, iespējams griezties ar jautājumiem pie izstrādātāja par iespējamiem ierobežojumiem un arī kompensācijas saņemšanas procesu. Lai īpašnieks saprastu, kādā zonā atrodas viņa īpašums un līdz ar to, kādas dabas vērtības tur ir un kādi ierobežojumi uz to attiecas, īpašnieki tiek aicināti iepazīties ar dabas aizsardzības plāna interaktīvo karti, kur var atrast savu īpašumu pēc kadastra numura:

https://elle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=96b6ab6a304044078f5c008ce6fbfa19

Lai pārliecinātos par ierobežojumiem konkrētajā zonā, jāskatās individuālo aizsardzības un izmantošanas noteiktumu projekts 5.2. nodaļa plānā vai atsevišķā failā http://www.environment.lv/lv/jaunumi/dabas-aizsardzibas-plani/augszeme

            Dabas aizsardzības plāna elektroniskā versija pieejama izstrādātāja mājaslapā:

http://environment.lv/lv/jaunumi/dabas-aizsardzibas-plani/augszeme

Izdruka pieejama:

Ilūkstes novada pašvaldībā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā) darba laikā;

Šēderes pagasta pārvaldē (Alejas ielā 4. Šēderē, Šēderē, Ilūkstes novadā) darba laikā;

Tiks izsūtīta papildus informācija tiem īpašniekiem, kurus skars lielākie ierobežojumi, lūgums aktīvi zvanīt par konkrētiem jautājumiem izstrādātajam uz tālr. 67242411, jo šajā stadijā ir iespējamas izmaiņas.

Paldies par aktīvu līdzdarbošanos, jo publiskā apspriešana ir laiks, kad sabiedrība var ietekmēt procesus, kas nav ierobežoti jau ar spēkā esošo likumdošanu!

Dabas aizsardzības plāna izstrādi un sabiedriskās apspriešanas termiņus regulē 09.10.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr. 686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”.