Home Izglītība Izglītības, kultūras un sporta nodaļa Informācija
Trešdiena, 2015. gada 29. jūlijs

Jomas

 

Deputātiem 

 

 

PDF Drukāt E-pasts

Informācija

 

Nenokavē pieteikties!

 

Mainīti kursu norises datumi

      Kursiem profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem „Scenārijs-sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” tiek mainīts to norises laiks. Kursu norise bija plānota 2012.gada 15. un 16. maijā Zaļenieku arodvidusskolā, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.
     Kursi notiks jaunajā mācību gadā 20.un 21.septembrī. Kursu norises vieta un kursu programma netiks mainīta.

 

Direktora vietnieku izglītības jomā seminārs Subatē

Matemātikas konkurss 5.-6.klašu komandām „Riekstkodis.”

Ilūkstes novada angļu un vācu valodas pētniecisko darbu konkurss 7. - 9. klašu skolēniem

Skolēnu pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbu konference- konkurss

Izbraukuma seminārs

Izbraukuma seminārs uz Jelgavu

Ilūkstes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Izbraukuma seminārs sākumskolas skolotājiem

Vides izziņas spēļu konkurss „ Iepazīsti vidi.”

 

VISC aicinājums pieteikties centralizēto eksāmenu vērtēšanai

VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2011./2012.mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai. Centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanas grafiks, informācija vērtētāju pretendentiem un vērtētāja pieteikuma anketa ir ievietota VISC mājaslapā.

 

ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” 

          ESF projekts "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība" (Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA /003), - pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana izglītības kvalitātei. Projekta mērķis - vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, uz zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības veidošanai.

 

        Informācija par vides izziņas spēļu konkursu "Iepazīsti vidi". Ir mainīta Ilūkstes novada vides izziņas spēļu konkursa "Iepazīsti vidi" norises vieta. Konkurss notiks 9.martā plkst.10.00 Ilūkstes bērnu un jauniešu centrā.

 

Krievu valodas skolotājiem!

Ceturtdien, 23.februārī Ilūkstes novada krievu valodas skolotājiem tiek organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksnes Valsts ģimnāziju. Pulcēšanās plkst.6.00 Ilūkstē, tirgus laukumā.

Neskaidrību gadījumā  zvanīt  Ilūkstes novada krievu valodas skolotāju MA vadītājai Birutai Ondzulei ( tālr.28808099).

 

Informācija sporta skolotājiem!

Ceturtdien, 16.februrārī, plkst. 11.00 Bebrenē distanču slēpošanas trasē "Zeltlapas" notiks Ilūkstes novada sporta skolotāju seminārs. (Ģērbieties silti un ērti, slēposiet!)

Neskaidrību gadījumā vai gadījumā, ja nevarat ierasties, zvanīt pa tālr. 26180682 Elitai Rutkupai

 

Bioloģijas skolotājiem!
Otrdien, 14.februārī, tiek organizēts izbraukuma seminārs Ilūkstes novada bioloģijas skolotājiem uz Jēkabpils Valsts ģimnāziju. Pulcēšanās plkst.8.00 Ilūkstes centrā pie Romas katoļu baznīcas.

 

 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma „Mācību procesa organizēšana skolēniem ar mācīšanās traucējumiem ”(A, 24 stundas)

 

Programmas mērķauditorija: Ilūkstes novada vispārizglītojošo skolu pedagogi, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Programmas mērķis: paaugstināt speciālās izglītības programmās strādājošo pedagogu profesionālo kompetenci un sekmēt skolēnu ar speciālām vajadzībām kvalitatīvu iekļaušanu izglītības sistēmā.

Īstenošanas laiks: 22.10.2011., 05.11.2011., 26.11.2011.

Norises vieta: Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Stadiona iela1, Ilūkste

Nodarbības plānotas no plkst.10.00- 16.40

 

1.nodarbība

10.00- 11.30

2.nodarbība

11.40- 13.10

Pusdienas

13.10- 13.30

3.nodarbība

13.35- 15.00

4.nodarbība

15.10- 16.40

 

Kontaktinformācija:

Sanita Plone

Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe

Tel.65447859

Piesakot bērnu jāiesniedz izglītības iestādes informācija par izglītojamo, kurš tiek pieteikts pašvaldības Pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

PDF

Word

Drukāšanai

Aizpildīšanai

 


 

 

ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”


 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzticības tālruņa akcija pedagogiem un vecākiem

No 29. līdz 31. augustam laikā no 8:00- 23:00 pedagogi un vecāki tiek aicināti zvanīt uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bezmaksas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 un saņemt profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu sev aktuālos jautājumos saistībā ar:

  • psiholoģiskām problēmām attiecībās ar bērniem;
  • bērnu disciplinēšanu;
  • konfliktsituāciju risināšanu;
  • attiecībām skolā.

Akcijas mērķis:

  • sniegt psiholoģisku atbalstu skolotājiem un vecākiem jaunā mācību gada sākumā, atvieglojot ar skolas gaitu atsākšanu saistītās problēmas.

Uzticības tālruņa darba laiks:

  • darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 23:00
  • sestdienās no 08:00 līdz 22:00
  • svētdienās no 10:00 līdz 22:00

UT ir anonīma bezmaksas tālruņa līnija, zvanot gan no fiksētā, gan mobilā telefona.

 


 

Ilūkstes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Informējam, ka Ilūkstes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde notiks 2011.gada 24.augustā plkst.9.00 Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļā.

Lūdzam bērnus pieteikt līdz 2011.gada 19.augustam Ilūkstes novada pašvaldībā Izglītības, kultūras un sporta nodaļā.

Uz sēdi jāierodas bērnam un vienam no vecākiem vai vecāku pilnvarotam pārstāvim.

Ierodoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi, līdzi jāņem šādi dokumenti:

1. Vecāku iesniegums

PDF

Word

Drukāšanai

Aizpildīšanai

2.  Vecāku rakstiska piekrišana bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam

3.  Bērna dzimšanas apliecība

4.  Vecāka pase

5.  Ģimenes ārsta atzinums par bērna vispārējo veselības stāvokli, redzi un dzirdi

6.  Liecība

7.  Bērna darba burtnīcas matemātikā un dzimtajā valodā

8.  Psihologa atzinums (Psihologa pieņemšana 24.08.2011.no plkst.9:00 Ilūkstes novada pašvaldībā)

9.  Psihiatra atzinums (Psihiatra pieņemšana 24.08.2011.no plkst.9:00 Ilūkstes novada pašvaldībā)

Informāciju var iegūt sazinoties ar komisijas vadītāju Inesi Vuškāni ( tel: 26410467 ).


 

Par vispārējās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides tālākizglītības programmām

2010.gada 20.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Valsts izglītības satura centrs parakstīja vienošanos par Eiropas sociālā fonda projekta  „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” (identifikācijas Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA /003) īstenošanu.

Vēršam uzmanību, ka Ir izstrādātas 37 pedagogu profesionālās pilnveides programmas.
Aicinām iepazīties ar izstrādāto programmu anotācijām un programmu veidojošiem moduļiem, aktivizējot izvēlētās programmas nosaukumu.
Elektroniska pieteikšanās kursiem notiks no 27.jūnija, kad darbību uzsāks elektoroniskā kursu un lietotāju reģistrācijas uzskates un e-mācību vides norošināšanas sistēma.
>> Pedagogu profesionālās pilnveides programmas


 

Ilūkstes novada matemātikas olimpiāde Subates pamaskolā

Šī gada 28.aprīlī Subates pamatskolā notika matemātikas olimpiāde sākumskolas skolēniem. Olimpiādē piedalījās 25 skolēni, kuri bija atbraukuši no Ilūkstes, Bebrenes un Eglaines. Pirms olimpiādes visi dalībnieki pulcējās skolas aktu zālē, kurā skolas direktors Jāzeps Mačuks sveica visus olimpiādes dalībniekus, turpretī metodiskā darba vadītāja Līga Kūliņa iepazīstināja skolēnus ar darba norisi un uzdāvināja katram skolēnam nelielu veiksmes talismanu. Olimpiādes dalībnieki pildīja dažādus uzdevumus, kuros bija daudz jādomā, kā arī bija daži atjautības uzdevumi, kuros skolēni varēja pārbaudīt savas prāta spējas. Pēc olimpiādes žūrija laboja darbus, tikmēr olimpiādes dalībnieki devās pastaigā pa Subates pamatskolu. 8.klases meitenes iejutās gidu lomā un  izrādīja skolas muzeju, kur olimpiādes dalībnieki varēja aplūkot senlaicīgus priekšmetus un fotogrāfijas, kas vēstīja par skolas vēsturi. Vēlāk olimpiādes dalībnieki devās pastaigā uz Subates estrādi, kur viņi varēja sajust pavasara elpu un atpūsties no sarežģītā pārbaudījuma. Pēc nelielās pastaigas, olimpiādes dalībnieki devās atpakaļ uz Subates pamatskolu, kur notika apbalvošana. Visus dalībniekus apbalvoja ar pateicības rakstiem un nelielām balvām, neviens no viņiem netika aizmirsts. Viņi pierādīja, ka zināt ir stilīgi! Olimpiādes dalībnieki veiksmīgi tika galā ar parbaudījumu, un devās mājās ar smaidu sejā.

Ilūkstes novada metodiskās apvienības vadītāja Līga Kūliņa


Ilūkstes novada MA un skolu MK vadītāju kursi

Sensenos laikos vecā pilsētiņā dzīvoja skolotājs ar audzēkņiem. Pats gudrākais no viņiem kādu dienu aizdomājās: „Vai ir kāds jautājums, uz kuru skolotājs nespēj atbildēt?”

Viņš aizgāja uz pļavu, kurā ziedēja puķes, noķēra pašu skaistāko taurenīti un noslēpa plaukstās. Taurenītis ieķērās ar kājiņām viņa plaukstā, audzēknim ļoti kutēja. Smaidīdams viņš pienāca pie skolotāja un jautāja:

-         Sakiet, kāds taurenis ir manās rokās: dzīvs vai miris?

Viņš cieši turēja taureni sasvīdušajās plaukstās un bija gatavs kuru katru mirkli nospiest to, tikai lai taisnība būtu viņam.

Nepaskatoties uz audzēkņa rokām, skolotājs atbildēja:

- Viss ir tavās rokās.

IMG_6744

Tā arī 25 Ilūkstes novada MA un  skolu MK vadītāji laikposmā no oktobra līdz martam papildināja savas zināšanas, mācoties Āgenskalna Valsts ģimnāzijas organizētajos kursos „Atbalsts metodiskā darba organizācijā”. Nodarbības, kuras vadīja V.Andersone, I.Gaile, Sk.Mālniece un R.Malnace, notika gan Ilūkstes 1.vidusskolā, gan Āgenskalna Valsts ģimnāzijā.

Četrās saspringta darba dienās skolotāji guva jaunas zināšanas metodiskā darba plānošanā un organizēšanā, pašvērtējumā, vērtējumā un izvērtējumā. Iepazinās ar normatīvajiem dokumentiem metodiskā darba nodrošināšanā. Šāda veida profesionālās kompetences pilnveidošana metodiskā darba organizēšanā un izvērtēšanā palīdzēs nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu metodiskā darba procesu.

Savukārt 12.martā, kursu noslēguma dienā, skolotāji devās uz Āgenskalna Valsts ģimnāziju, lai dalītos pieredzē un, protams, saņemtu apliecības. Šī diena skolotājiem bija īpaša, jo tika apgūtas personības prezentēšanas prasmes, kuras noderēs ikdienas darbā gan skolā, gan ārpus tās.

MA un skolu MK vadītāji saka lielu paldies Ilūkstes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļai par lielo atbalstu kursu organizēšanā.

S.Romaņenkova

Ilūkstes novada latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja
IMG_6754

 


 

Pedagogu metodisko izstrādņu skate Ilūkstes novadā.

 

Lai popularizētu pedagogu metodisko darbu un labās prakses piemērus interešu izglītībā un audzināšanā valstī tiek organizēta skate. Metodisko izstrādņu skate noris trīs kārtās: novada/republikas pilsētas līmenī, vēsturiskajos novados un Rīgas pilsētā un trešā kārta – republikas līmenī.

Pedagogi varēja veidot izstrādnes par tēmām:

1. Skolas izglītības vides un kultūrvēsturisko tradīciju nozīme skolēnu patriotiskajā audzināšanā. Skolas tēla veidojošie aspekti.

2. Brīvprātīgā darba loma dzīves prasmju apguvē. Labdarības un brīvprātīgā darba  popularizēšana un veicināšana skolā.

3. Skolēnu izpratnes veidošana par saviem pienākumiem, tiesībām un atbildību, sasniegumiem pašattīstībā un karjeras izaugsmē.

4. Audzināšanas darba saturs un formas profesionālās izglītības iestādēs un dienesta viesnīcās.

5. Inovatīvās darba formas un metodes interešu izglītības programmu īstenošanā.

6. Interešu izglītības attīstības virzieni izglītības iestādē un pašvaldībā.

Ilūkstes novada skates pirmajā kārtā tika iesniegti 3 darbi: Ilūkstes 1.vidusskolas pedagogu I.Siņukas un M.Rimovičas metodiskā izstrādne „Ilūkstes 1.vidusskolas izglītības vides nozīme skolēnu patriotiskajā audzināšanā”, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolotājas V.Linčikas metodiskā izstrādne „Ieteikumi pulciņa „Lietišķā māksla” programmas izveidei”  un Eglaines pamatskolas metodiskā izstrādne (autoru kolektīvs) „Eglaines pamatskola – mūsu otrās mājas”.   

 Ilūkstes 1.vidusskolas un Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas metodiskās izstrādnes tika izvirzītas otrajai kārtai, kurā darbu izvērtējums notiks no 2011.gada 21.marta līdz 1.aprīlim Daugavpilī, Daugavpils Bērnu un jauniešu centrā „Jaunība”.

  Paldies skolotājām par ieguldīto darbu, par savas skolas popularizēšanu un vēlmi dalīties savā pieredzē ar citiem novada pedagogiem.

 Ceram nākamajā gadā sagaidīt lielāku pedagogu aktivitāti!

 Eva Linkeviča

Ilūkstes novada direktoru vietnieku audzināšanas darbā MA vadītāja

 


 

 

 


 

Informācija

 

Pedagogiem - stipendiju saņemšana

 

Sasniegumi

 

Olimpiādes

 

 

-       Bioloģijas

 

 

-       Vācu valodas

 

 

-       Fizikas

 

Konkursi

 

Arhīvs

Darba plāns

Normatīvie akti