Izsoles un konkursi

       Ilūkstes novada pašvaldība rīko apbūves tiesības rakstisku izsoli augstas kvalitātes kokogļu brikešu objekta būvniecībai 6000 m2 platībā, kadastra apzīmējums 4407 004 0151, “Mežlīči”, Ilūkstē. Piedāvājumus iesniegt Ilūkstes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes nov., LV-5447, līdz 2017.gada 5.decembrim, plkst.13:00; sīkāka informācija: tālr. 65447862.  izsoles noteikumiobjekta izvietojuma shēma.

 

             2017.gada 3. oktobrī rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Smilšu iela 25A-1, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4407 900 0498, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 26.0 kv.m. platībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 005 0199 001 un palīgēku, kadastra apzīmējumi 4407 005 0199 002 un 4407 005 0199 003, 260/1705 domājamās daļas, par nosacīto cenu EUR 1715.00.

                

         Ilūkstes novada pašvaldība piedāvā atsavināšanai nekustamo īpašumu “Baltmuiža 10”, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4456 004 0200, kas sastāv no zemes vienības 0,10 ha platībā un 8-dzīvokļu dzīvojamās mājas (nepabeigta būvniecība).          Tālrunis uzziņām Eglaines pagasta pārvaldē: 26164916