Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas marta pasākumu pārskats

17473998 1439402906123005 91491154 o (5)        Astronomiskā pavasara pirmais mēnesis ir bagāts ar skolēnu radošajiem meklējumiem un apliecinājumiem, savdabīgiem piedāvājumiem. 7. martā skolā notika skolēnu pētniecisko darbu aizstāvēšana un prezentēšana. Aizraujoši tika stāstīts par pētījumiem un prasmīgi analizēti konstatētie rezultāti.

   Šajā mācību gadā uz Ilūkstes novada skolēnu pētniecisko darbu konferenci un konkursu Esi pētnieks” tika izvirzīti četri darbi: 2. klases skolnieka Alda Vaivoda-Šultes darbs Putni ziemā” (skolotāja – konsultante Benita Malaja); 4. klases skolnieces Katrinas Batmanes darbs Bibliotēkas popularitāte mūsdienās” (skolotāja – konsultante Līga Kūliņa); 5. klases skolnieka Mikus Gustava Kūliņa darbs Graudaugu diedzēšana” (skolotāja – konsultante Valda Namiņa); 8. klases skolnieces Lindas Jegorovas darbs Lieldienu olu krāsošana” (skolotāja – konsultante Judīte Buceniece). 31. martā skolēni piedalījās novada konkursā. Esam priecīgi par mūsu skolas skolēnu rezultātiem: Aldim Vaivodam-Šultem un Mikum Gustavam Kūliņam – 1. vieta, Katrinai Baltmanei un Lindai Jegorovai – 2. vieta.

8. martā skolas aktu zālē notika daiļlasītāju konkurss Zvirbulis 2017”’, kurā piedalījās 10 daiļlasītāji no 1. līdz 12. klasei. Tika deklamēta Jāzepa Osmaņa, Māras Zālītes, Aleksandra Čaka, pat sākumskolas skolotājas Ineses Vuškānes dzeja, kā arī demonstrēti Ilzes Indrānes, Zentas Mauriņas, Jāņa Jaunsudrabiņa prozas fragmentu lasījumi. Uz Ilūkstes novada konkursu tika izvirzīti: Arina Formanicka no 1. klases, Katrina Baltmane no 4. klases, Vitālijs Golubka no 5. klases un Anastasija Mašņuka no 10. klases. Kaut arī šogad novada daiļlasītāju konkursā, kas norisinājās 21. martā Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā, nevienam neizdevās iegūt 1. vietu, lai pārstāvētu novadu reģiona konkursā Preiļos, kopumā esam gandarīti par skolēnu kvalitatīvo sniegumu.

17. martā 11. klases skolnieces Annemarija Jelinska un Karīna Kārkliņa ekonomikas skolotājas Ingas Jakovļevas vadībā izstrādāja zinātniski pētnieciskos darbus un piedalījās Daugavpils Universitātes organizētajā konkursā ar pētījumiem Māksla kā bizness” un Latvijas nacionālā valūta” Abas skolnieces saņēma Atzinības rakstus (skolotāja – Pateicību), kā arī tika uzaicinātas uz Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci, lai prezentētu savu pētījumu rezultātus.

23. martā 1. klases skolēni un viņu pirmā klases audzinātāja Inese Vuškāne svinēja Ābeces svētkus. Skolēni Sadraudzības vidusskolā jau no 1. klases apgūst latviešu, krievu un angļu valodu, labprāt lasa grāmatas vismaz divās valodās, bet Ābecīti joprojām uzskata par svarīgāko grāmatu, tāpēc šīs grāmatas svētkos kopā ar Zinīti un Nezinīti visi devās ceļojumā. Tā laikā tika minētas mīklas, skaitīti dzejoļi, dziedātas dziesmas, spēlētas rotaļas. Tika dots arī zvērests, kas apliecināja piederību lielajai skolas saimei.

24. martā plkst.10.00 Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 5. un 8. klases skolēni kopā ar skolotājām Judīti Bucenieci un Zinaīdu Ķederi devās pie piemiņas akmens, lai kopā ar mūsu novada represētajiem, novada vadību un 1. vidusskolas pārstāvjiem atsauktu atmiņā 1949. gada traģiskos notikumus, ieklausoties klātesošo uzrunās un raugoties vēl dzīvo represēto sejās, noliekot sarūpētos ziedus piemiņas akmens pakājē. Savukārt plkst. 13.20 skolas aktu zālē 5.-10. klašu skolēniem notika tikšanās ar Ilūkstes novada represēto biedrības vadītāju Rutu Krapāni, lai pilnveidotu skolēnu izpratni par Latvijas kultūrvēstures un latviešu literatūras kopsakaru, akcentētu aktuālāko 1941. un 1949. gada norišu kontekstā, izsauktu līdzpārdzīvojumu, ieklausoties bijušās represētās atmiņu stāstījumā un ielūkojoties to dienu fotogrāfijās, kā arī paustu mūsdienu skolēnu nostāju pret Latvijas vēstures traģiskajiem notikumiem.

28. martā 10.-12. klašu skolēniem aktu zālē Lāsmas Pokšānes vadībā notika tikšanās ar Jauno zemnnieku kluba pārstāvjiem, kā arī pieredzes bagāto zemnieku, Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Maiguru Krievānu. Skolēniem pārskatāmā veidā tika stāstīts par situāciju laukos, par lielo lauksaimniecības speciālistu pieprasījumu un izglītošanās iespējām Latvijā.

29. martā 12. klases skolnieces: Tatjana Ivanova un Elīna Galvāne Ilūkstes pilsētas centrālajā bibliotēkā kompetentu bibliotekāru vadībā iepazinās ar elektroniskās aplikācijas www.latvija.lv/studijas pakalpojumu iespējām, uzzināja vairāk par savu turpmāko profesiju specifiku.

29. martā skolas aktu zālē 10. un 11. klasei notika tikšanās ar bijušo skolotāju Pēteri Zemlicki, kurš īsās uzrunas gaitā aicināja skolēnus un klātesošos skolotājus būt radošiem un patriotiskiem, lai kopīgiem spēkiem veidotu grāmatu par Ilūksti.

 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

Ludmila Bogdanoviča

 

IMG 4933

IMG 4950

IMG 4970

IMG 4988

IMG 5040

IMG 5052

IMG 5057