Teritorijas plānojums 2017. – 2028. gadam

Paziņojums par Ilūkstes novada teritorijasplānojuma redakcijas 1.0. un vides pārskata projekta projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un istitūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vides pārskats

 

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

Tematisko grafisko attēlu saraksts

 

TEMATISKIE GRAFISKIE ATTĒLI

 1. Apdzīvojuma struktūra
 2. Viensētu izvietojums
 3. Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti
 4. Applūstošās teritorijas
 5. Nekustamo īpašumu piederība
 6. Kultūras pieminekļi un pašvaldības nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti
 7. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju vērtība
 8. Meliorētās lauksaimniecības zemes
 9. Transporta infrastruktūra
 10. Ilūkstes novada teritorijas izmantošana
 11. Pilsētu un ciemu teritoriju robežas
 12. Ilūkstes pilsētas robežas
 13. Subates pilsētas robežas
 14. Bebrenes pagasta Bebrenes ciema robežas
 15. Bebrenes pagasta Ilzes ciema robežas
 16. Dvietes pagasta Dvietes ciema robežas
 17. Eglaines pagasta Eglaines ciema robežas
 18. Eglaines pagasta Baltmuižas ciema robežas
 19. Eglaines pagasta Vitkušķu ciema robežas
 20. Pilskalnes pagasta Pilskalnes ciema robežas
 21. Pilskalnes pagasta Doļnajas ciema robežas
 22. Šēderes pagasta Šēderes ciema robežas
 23. Šēderes pagasta Pašulienes ciema robežas
 24. Šēderes pagasta Raudas ciema robežas
 25. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN)
 26. Valsts un vietējie ģeodēziskā tīkla punkti