Ilūkstes novada pašvaldība izsludina konkursu

      Ilūkstes novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Ilūkstes novada kultūras centra direktora amatu.

Galvenie pienākumi

 1. Izstrādāt pasākumu māksliniecisko koncepciju, plānot, organizēt un vadīt kultūras un atpūtas pasākumus, organizēt sadarbību ar izpildītājiem Latvijā un ārzemēs, piedalīties ar kultūras jomu saistītos radošos projektos, piesaistot finansējumu. Veicināt novada iedzīvotāju māksliniecisko jaunradi;
 2. Sastādīt un realizēt novada kultūras pasākumu plānu;
 3. Koordinēt kultūras namu vadītāju, māksliniecisko kolektīvu ikdienas darbu un koncertu organizāciju;
 4. Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstības veicināšana;
 1. Sagatavot līgumus ar izpildītājiem savas kompetences ietvaros;
 2. Organizēt mākslas darbu izstāžu ekspozīcijas;
 3. Veikt kultūras pasākumu reklāmas darbu, nodrošinot to publicitāti;
 4. Noteiktā kārtībā sagatavot pasākumu autoruzraudzības organizāciju AKKA/LAA un LaIPA tipveida programmas paziņojumus;
 5. Veikt darbu sponsoru līdzekļu un projektu līdzfinansējuma piesaistei novada kultūras pasākumiem;
 6. Darbā ievērot kultūras centru darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības novada kultūras pasākumiem;

Prasības pretendentiem

1. Akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība kultūras vadībā, mākslā, kultūras vai kultūrizglītības jomā vai radniecīgā specialitātē;

2. Pieredze kultūras darbā vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā darbā pēdējo piecu gadu laikā;

3. Zināšanas un pieredze kultūras pasākumu īstenošanā un kultūras projektu vadībā;

4. Publiskas uzstāšanās un prezentācijas prasmes;

5. Normatīvo aktu, kas saistīti ar kultūras jautājumiem un pašvaldības darbu, pārzināšana;

6. Pieredze finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā, saimnieciskā darba organizēšanā, personāla vadībā;

7. Izpratne par ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti;

8. Teicamas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta programmas);

9. Spēja patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to izpildi;

10. Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, svešvalodu zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

11. B kategorijas autovadītāja tiesības;

12. Vīzija par kultūras dzīves organizēšanu Ilūkstes novadā.

Piedāvājam

 1. Aizraujošu pilna laika darbu,
 2. Iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu,
 3. Stabilu, konkurētspējīgu atlīdzību,
 4. Sociālās garantijas,
 5. Mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

            Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves aprakstu (CV), izglītību un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā līdz 2016.gada 20.maijam ieskaitot, plkst. 15:00.

 

Adrese: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkstes novads, LV-5447 (ar norādi “Konkursam uz vakanto Ilūkstes novada kultūras centra direktora amatu”).

Sīkāka informācija pa tālruņiem 65447859; 65462569, Ilūkstes novada pašvaldības pakalopjumu centrā un Ilūkstes novada pašvaldības Mājas lapā www.ilukste.lv

Mūsu rekvizīti: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV5447, reģ.Nr. 90000078782, A/S “SEB banka”, bankas konts Nr. LV05UNLA0005011130034, tālr.65447850 vai fakss 65462245, e-pasts: dome@ilukste.lv

 

    Ilūkstes novada kultūras centra direktora amata pretendentu konkursa vērtēšanas komisijas nolikums