Ilūkstes novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakantajām Ilūkstes novada Sporta skolas amatu vienībām:

 1. GALVENAIS ADMINISTRATORS
 2. ADMINISTRATORS/ZĀLES PĀRZINIS (divas amata vienības)
 3. INSTRUKTORS (trīs amata vienības)
 4. TEHNISKAIS SPECIĀLISTS/SAIMNIECĪBAS PĀRZINIS
 5. APKOPĒJS (trīs amata vienības)

 

1.1.GALVENAIS ADMINISTRATORS (profesijas kods 5151 01)

1.1.1.Galvenie pienākumi:

 • Organizēt un kontrolēt Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra personāla darbību.
 • Pārraudzīt sanitāri higiēnisko prasību, darba aizsardzības un ugunsdrošības normu   ievērošanu.
 • Rūpēties par sporta centra ikdienas darba vides uzturēšanu kārtībā.
 • Veikt menedžera f-jas(sekot cenu politikai, piedāvājot atlaides utt.)
 • Veikt materiālo vērtību un skaidras naudas apgrozījuma uzskaiti.
 • Sniegt informāciju apmeklētājiem par pakalpojumu pieejamību sporta centrā.
 • Aktīva pakalpojumu un risinājumu izstrāde un pārdošana gan esošiem klientiem, gan jauniem klientiem.
 • Komunikācijas uzturēšana ar klientiem, kas mērķēta uz ilgtermiņa sadarbības veidošanu.
 • Cenu politikas veidošana.
 • Konkurentu analīze.
 • Piedalīšanās mārketinga aktivitāšu plānošanā.
 • Prezentāciju veidošana.

1.1.2. Prasības:

 • Profesionālā vidējā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība.
 • Izpratne par iestādes funkcijām un uzdevumiem.
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Prasmes darbā ar datoru, biroja tehniku un kases aparātu.
 • Vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā.
 • Teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes.

1.2. ADMINISTRATORS/ZĀLES PĀRZINIS (divas amata vienības) (profesijas kods 5151 18)

 

1.2.1.Galvenie pienākumi:

 • Iepazīstināt klientus ar sporta centra piedāvātajiem pakalpojumiem, tos laipni uzņemt un apkalpot.
 • Fiksēt informāciju par klientu apmeklējumiem, pieņemt pieteikumus un reģistrēt tos.
 • Saņemt maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Rūpēties par sporta centra ikdienas darba vides uzturēšanu kārtībā.

1.2.2. Prasības:

 • Profesionālā vidējā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība.
 • Izpratne par iestādes funkcijām un uzdevumiem.
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Prasmes darbā ar datoru, biroja tehniku un kases aparātu.
 • Profesionalitāte un augsta atbildības sajūta.
 • Komunikabilitāte un spēja strādāt patstāvīgi, aktīvi, komandā un individuāli;
 • Pozitīvisms, laipnība, vēlme sniegt izcilu servisu.

1.3. INSTRUKTORS (trīs amata vienības), (profesijas kods 2356 03)

 

1.3.1.Galvenie pienākumi:

 • Informēt sporta centra apmeklētājus par iekšējās kārtības noteikumiem un drošības normu ievērošanu nodarbību laikā, sekot to izpildei.
 • Atbildēt par apmeklētāju drošību un veselību, nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.
 • Sekot ūdens kvalitātes rādītājiem

1.3.2. Prasības:

 • Profesionālā vidējā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība (sporta jomā).
 • Amata pienākumu veikšanai nepieciešama Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība un dokuments, kas apliecina prasmes peldēšanā un peldēšanas apmācībā.
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Profesionalitāte un augsta atbildības sajūta.
 • Spēja ātri reaģēt un pieņemt lēmumus.

1.4. TEHNISKAIS SPECIĀLISTS/SAIMNIECĪBAS PĀRZINIS, (profesijas kods 3113 10, 5151 11)

1.4.1. Galvenie pienākumi:

 • Uzraudzīt un apkalpot peldbaseina tehnisko iekārtu, nodrošinot tās pareizu ekspluatāciju.
 • Apmācīt un veikt darbinieku instruktāžu par drošības tehnikas prasībām, informēt par iespējamo risku, kas saistīts ar darba aprīkojuma lietošanu un darba specifiku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Uzraudzīt visu sporta centra mehānismu darbību, novērst to bojājumus, nepieciešamības gadījumā veikt remontdarbus.

 

1.4.2. Prasības:

 • Profesionālā vidējā vai pirmā līmeņa augstākā (tehniskā) izglītība
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Autovadītāja apliecība B kategorija.
 • Profesionalitāte, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

1.5. APKOPĒJS (trīs amata vienības), (profesijas kods 9112 01)

 

1.5.1. Galvenie pienākumi:

 • Veikt sanitāro mezglu un citu telpu uzkopšanu atbilstoši sanitāri tehniskajām prasībām.
 • Nodrošināt sporta centra inventāra tīrību.
 • Novietot un papildināt personīgās higiēnas līdzekļu daudzumu tualetēs u.c.

1.5.2. Prasības:

 • Pamatizglītība vai pamata pakāpes profesionālā izglītība.
 • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

 

            Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves aprakstu(CV), izglītību un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt līdz 2015.gada 31.augustam ieskaitot, plkst 15:00.

Adrese: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkstes novads, LV-5447 (ar norādi “Konkursam uz vakantajām Ilūkstes novada Sporta skolas amatu vienībām”).

Sīkāka informācija pa tālruņiem vai faksu un Ilūkstes novada pašvaldības Mājas lapā www.ilukste.lv

Mūsu rekvizīti: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV5447, reģ.Nr. 90000078782, A/S “SEB banka”, bankas konts Nr. LV05UNLA0005011130034, tālr. vai fakss 65462245, e-pasts: dome@ilukste.lv