Ievēlēta jaunā Ilūkstes novada Pensionāru biedrības padome

IMG 6199     17. februārī Ilūkstes novada kultūras centrā pulcējās novada pensionāri ar mērķi pārvēlēt Pensionāru biedrības padomi un tās priekšsēdētāju. Pasākuma laikā neizpalika atskats uz padarīto, laba vēlējumi, priekšnesumi.

     Padome tiek ievēlēta uz trīs gadiem, un šogad Pensionāru biedrība svin savu sešu gadu pastāvēšanu. Viena no aktīvākajām seniorēm – Marija Slavinska – visiem vēlēja veselību un laiku – ne to, kad steidzamies, bet Dieva svētīto laiku, ko veltām viens otram.

Pašvaldības vārdā runāja Subates pagasta pārvaldes vadītāja Sofija Glūmāne, kura uzsvēra, ka seniori ir liels atbalsts sociālajā jomā, atbalsta vientuļos kaimiņus, risina jautājumus, kuri ir svarīgi visam novadam, kā arī atbalsta kultūras pasākumus, allaž aktīvi līdzdarbojoties.

Ar paveikto aizvadītajos trīs gados iepazīstināja vēl tā brīža padomes priekšsēdētājs Roberts Žilvinskis, kurš informēja, ka šobrīd Ilūkstes novadā ir 1896 pensionāri, lielākais to skaits – Ilūkstē, tad seko Bebrenes un Pilskalnes pagasti. No šī kopskaita vīriešu skaits ir uz pusi mazāks. Aptuveni 10 – 15 % pensionāru piedalās dažādās aktivitātēs. Roberts Žilvinskis akcentēja katras vietas stiprās puses. Stāstot par pensionāru aktivitātēm, tika uzsvērts, ka katru vasaru pensionāri tiekas kādā no pagastiem, šogad tikšanās tiks aizvadīta Eglainē. Vēl vienu reizi gadā arī katrā pagastā atsevišķi norisinās sporta nodarbības, un mūsu novads var lepoties ar daudziem sporta veterāniem, kuri aizvien startē ar labiem panākumiem Latvijas mērogā. Ir arī citi pasākumi – pensionāru pēcpusdiena, kāda saiešana, sarunas, lai katrs rastu sev tuvu nodarbi. Te paldies tiek teikts pagastu pārvaldēm, pašvaldībai, jo regulāri tiek organizēti izbraukumi, gan, kad radošajiem kolektīviem nepieciešams uzstāties, gan, organizējot ekskursijas. Vēl viens no labajiem darbiem – savas sētas labiekārtošana. Lielākoties tieši seniori var lepoties ar skaistākajiem dārziem. Savukārt Vladislavs Mackevičs atzīmēja sporta nozīmi katra seniora veselības stiprināšanā: „Aicinu izmantot novadā pieejamās jaunās iespējas. Apmeklējiet baseinu! Baseinā notiek ūdens aerobikas nodarbības, kas stingrina veselību. Aicinu pagastu pārvaldes rast iespējas un organizēt pensionāriem braucienus uz baseinu, jo pie mums brauc senioru grupas pat no Jēkabpils.”

Atgriežoties pie svarīgākā jautājuma – Pensionāru biedrības padomes vēlēšanām –,  katram pagastam izvirzot savus kandidātus, tika apstiprināts, ka uz turpmākajiem trīs gadiem Pensionāru padomi veidos: Rita Žagata un Lorija Kaminska no Bebrenes pagasta; pārstāvji no Dvietes – Staņislavs Krapāns, Rita Stapkeviča; no Eglaines – Vanda Geidāne un Stefānija Lazdāne, Subates pilsētu un Prodes pagastu turpmākajos trīs gados Padomē pārstāvēs Olga Bendorjusa, Valentīna Dambīte, Vija Jaunušāne; no Šēderes – Dzidra Beļajeva, Regīna Rēķe; no Ilūkstes – Marija Slavinska (kura tika virzīta arī uz priekšsēdētāja amatu, bet atteicās), Vladislavs Mackevičs, Romalds Užulis, Velta Bērziņa, bet Padomes darbā no Pilskalnes pagasta turpmāk iesaistīsies Silvija Millere, Emīlija Baleiša un Anna Permaņicka. Savukārt par jauno Pensionāru biedrības padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Alvīne Formanicka.

Pasākuma gaitā svinīgā noskaņā Pensionāru biedrība sadarbībā ar Ilūkstes novada Sociālo dienestu izteica pateicību tiem novada ļaudīm, kuri ar nesavtīgu pretimnākšanu ir daudz palīdzējuši pensionāriem un atbalstījuši biedrību. Lai svinīgā daļa iegūtu vēl košāku noskaņu, priekšnesumus bija sagatavojuši pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” bērni. Arī paši pensionāri uzstājās, priecēja dziedošās „Kamenes” un „Sidrabrasa”, bet pasākuma noslēgumā sanākušos priecēja „Dvinskas muzikanti”.

Pasākuma gaitā izskanēja, ka Pensionāru padomē ir jādarbojas tādiem cilvēkiem, kuri aktīvi iesaista seniorus sabiedriskajā dzīvē un veido sadarbību ar pagastu pārvaldēm, dažādām organizācijām, lai tā ikdiena ir košāka katram! Te jābūt cilvēkiem, kuri savā pagastā ir autoritāte un izceļas ar aktivitāti. Vēlam jaunievēlētajai Pensionāru biedrības padomei būt radošai un mērķtiecīgai realizējot ieceres!

Plašāks ieskats aizvadītajā pasākumā būs lasāms ikmēneša izdevuma „Ilūkstes Novada Vēstis” marta numurā.

 

IMG 6215

IMG 6238

IMG 6247

IMG 6251

IMG 6260

IMG 6262

IMG 6264

IMG 6279

IMG 6290

IMG 6294