Iespēja saņemt kompensāciju par putnu radītajiem postījumiem

161003 zosis atputa     Sākoties rudens migrācijām, daudziem zemes īpašniekiem un lietotājiem kļūst aktuāli nemedījamo dzīvnieku, tostarp putnu radītie postījumi. Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina visus, kas savās platībās konstatē īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu postījumus, pieteikties to radīto zaudējumu kompensācijām.

Taču jāievēro, ka atlīdzība tiek piešķirta tikai tad, ja veikti nepieciešamie aizsardzības pasākumi zaudējumu novēršanai un samazināšanai.

Kompensācijas par postījumiem var pieteikt augkopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi katras sezonas laikā, akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā, kā arī lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.

Svarīgi zināt, ka pamatnoteikums kompensācijas saņemšanai ir dažādu preventīvu aizsardzības pasākumu īstenošana postījumu novēršanai. Piemēram, patlaban putnu migrācijas laikā, zemes apsaimniekotājam savā augkopībai atvēlētajā teritorijā preventīvi jānodrošina vismaz viens no šādiem aizsardzības pasākumiem: akustiskie atbaidītāji (skaņu un troksni radoši elementi), vizuālie atbaidītāji (silueti, mulāžas, spīdoši elementi), repelenti, vai arī jāveic citi pasākumi, ciktāl tie nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības prasībām.

Zemes īpašniekam vai lietotājam, vai viņa pilnvarotajai personai pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē pieteikums kompensācijas saņemšanai par augkopībai, akvakultūrai, lopkopībai vai biškopībai nodarītajiem zaudējumiem. Pieteikumu var iesniegt klātienē Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo administrāciju birojos, sūtīt pa pastu, sūtīt elektroniski ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstītu elektronisko parakstu, vai arī, izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo tiešsaistes formu.  

Iesniegumu veidlapas var lejupielādēt Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē.

DAP, saņemot iesniegumu, izveido komisiju konkrētajai nozarei radīto zaudējumu novērtēšanai un uzaicina atbilstošus ekspertus vai organizāciju pārstāvjus.  Piemēram, augkopībai nodarītos zaudējumus vērtē pārstāvji no DAP, Lauku atbalsta dienesta un attiecīgās pašvaldības. Komisijas darbu vada DAP pārstāvis.

Zaudējumu noteikšanas un kompensācijas saņemšanas kārtību patlaban regulē 2016. gada 7. jūnija Ministru Kabineta noteikumi Nr. 353 „Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai”.

 

Papildu informācija:

Dabas aizsardzības pārvaldes

Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamenta

Kompensāciju administrēšanas un

administratīvo aktu kvalitātes vadības

nodaļas vecākais eksperts Artis Zelčs

Mob. tālr.: 25673400

 

 

Dabas aizsardzības pārvaldes

Pierīgas reģionālās administrācijas

dabas izglītības darba speciāliste

Baiba Roga

Mob. tālr.: 28611079