Izsoles

 Izsoles un konkursi

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 Kalna ielā 10, Subatē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4415 900 0039, izsoles sākumcena EUR 1000.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 100.00.

Izsoles sākums – 20.03.2020., izsoles noslēgums – 20.04.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 09.04.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.


Tiek izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss ”PuMPuRS”

Ilūkstes novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas piedalīties atklātā projektu konkursā, iesniedzot jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus.

Projektu konkurss tiek īstenots ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Projekta mērķi:

 • palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
 • iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Tiek pagarināts projekta iesniegšanas termiņš līdz 28. aprīlim!

Vairāk skatīt šeit


SIA “ORNAMENTS”  rīko kustamās mantas atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli

 

 1. Nomas objekts – pašvaldības zemes vienības daļa Dvietes pagastā
 • Zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 4454 006 0076, 0,5 ha kopplatībā.;
 1. Nomas tiesību izsoles sākumcena par zemes vienības daļu – EUR 8,00 ( astoņi euro 00 euro centi)
 2. Izsoles solis – EUR 10.00.
 3. Nomas objektu izmantošanas veids – lauksaimnieciskā ražošana (bez apbūves tiesībām).
 4. Nomas termiņš –5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
 5. Izsoles veids – nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš un iepazīšanās ar izsoles noteikumiem- līdz 2020.gada 10.februārim plkst. 16.00, Dvietes pagasta pārvaldē –

„ Pagasta pārvalde”, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, tālr. 65475434.

 1. Pirms izsoles, lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā reģistrācijas maksa EUR 10.00 (desmit euro) apmērā, ieskaitot to Ilūkstes novada pašvaldības kontā Nr.LV 05 UNLA 0005011130034, bankas kods UNLA LV2X, A/S SEB Daugavpils filiāle, vai A/S Swedbanka, kods HABALV22, konts LV53HABA0551026255702 ar norādni „maksa par dalību nomas tiesību izsolē Dvietes pagastā ” vai Dvietes pagasta pārvaldes kasē.
 1. Reģistrējoties izsolei juridiskai personai jāiesniedz šādi dokumenti :

9.1. pieteikumu, kurā norāda :

9.1.1.1. juridiska persona – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

9.1..1.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir);

9.1.1.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);

9.1.1.4. nomas objektu;

9.1.1.5 nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;

9.1.1.6. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav paraksta tiesību;

9.1.1.7. reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;

 

Reģistrējoties izsolei fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:

9.2.. pieteikumu, kurā norāda:

9.2.1.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

9.2.1.2. nomas objektu;

9.2.1.3. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;

9.2.1.4. reģistrācijas  maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;

 

 1. Izsole notiks 2020.gada 11.februārī plkst. 10.00, Dvietes pagasta pārvaldē – pagasta sēžu zālē.
 2. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar Ilūkstes novada domes Saistošajiem noteikumi

Nr. 3/2018 “ Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu ”. (www.ilukste.lv)


2020.gada 14. janvārī rīkotajā izsolē persona ieguva pašvaldības nekustamo īpašumu “Bizenīši”, Subatē, kadastra Nr. 4415 001 0035 (nosolītā summa EUR 5725.00).

           2020.gada 14.janvārī plkst. 10.00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums “Bizenīši”, Subatē, kadastra Nr.4415 001 0035, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4415 001 0035, 3600 kv.m. kopplatībā. Objekta sākotnējā cena EUR 2675.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2020.gada 10.janvārim plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 267.50) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB“ bankas norēķinu  kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS „LUMINOR BANK“ LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS „SWEDBANK“ LV53 HABA 0551 0262 5570 2  ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu “Bizenīši”, Subatē” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumus skatīt šeit

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.


2019.gada 5. novembrī rīkotajā izsolē persona ieguva tiesības uz pašvaldības nekustamo īpašumu “Baltmuiža 2A”, Eglaines pagastā, kadastra Nr. 4456 004 0198, (nosolītā cena EUR 1025.00).

2019.gada 5.novembrī plkst. 10:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (zeme) “Baltmuiža 2A”, Baltmuiža, Eglaines pagastā, kadastra Nr.4456 004 0198. Objekta sākotnējā cena EUR 1015.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2019.gada 1.novembrim plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 101.50) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB bankas norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu “Baltmuiža 2A”, Baltmuiža, Eglaines pagastā” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumus skatīt šeit

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.


2019.gada 5. novembrī rīkotajā izsolē persona ieguva tiesības uz pašvaldības nekustamo īpašumu “Šauriņi”, Dvietes pagastā, kadastra Nr. 4454 008 0108, (nosolītā cena EUR 1528.00).

    2019.gada 5.novembrī plkst. 10:30 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums “Šauriņi”, Dvietes pagastā, kadastra Nr.4454 008 0108. Objekta sākotnējā cena EUR 1518.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2019.gada 1.novembrim plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 151.80) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB bankas norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu ”Šauriņi”, Dvietes pagastā” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumus skatīt šeit

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.


2019.gada 22. jūlijā rīkotajā nomas tiesību izsolē juridiskā persona ieguva nomas tiesības uz pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 49, Ilūkstē telpu grupas, kadastra apzīmējums 4407 001 0149 001 001, telpām Nr.1; 2; 3; 19 un 20    68,5 kv.m. kopplatībā.  Nosolītā cena – EUR 0.40 (četrdesmit centi) mēnesī par 1 kv.m.

 1. Nomas objekts – pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 4407 001 0149 001 001, telpas Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.19 un Nr.20 68,5 kv.m. kopplatībā (turpmāk-Objekts).
 2. Nomas tiesību izsoles sākumcena-EUR 0.35 (trīsdesmit pieci centi) mēnesī.
 3. Izsoles solis- EUR 0.05 (pieci centi).
 4. Nomas Objekta izmantošanas veids –veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšanai.
 5. Nomas termiņš –10 (desmit) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
 6. Izsoles veids – nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 7. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņšlīdz 2019.gada 22. jūlijam plkst. 12.00, Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā – Ilūkstē, Brīvības ielā 7.
 8. Izsole notiks 2019.gada 22.jūlijā plkst. 15.00 Ilūkstes novada pašvaldības telpās – Ilūkstē, Brīvības ielā 7.
 9. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumiem.
 10. Nomas līguma projekts pielikumā.

Ilūkstes novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Ilūkstes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu Nr._____(prot.Nr.___,__.) ”Par Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo SIA “Latgales laiks” kapitāla daļu atsavināšanu” tiek pārdotas pašvaldībai piederošas SIA “Latgales laiks” 569 kapitāla daļas.

                Piedāvājam kapitālsabiedrības SIA “Latgales laiks” dalībniekiem izmantot savas pirmpirkuma tiesības, saskaņā ar “Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo SIA “Latgales laiks” kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem”.

Sīkāka informācija šeit (noteikumi).


2019.gada 10. jūlijā rīkotajā izsolē persona ieguva pašvaldības nekustamo īpašumu “Torņi”, Subatē, kadastra Nr. 4415 001 0025 (nosolītā summa EUR 8360.00);

2019.gada 10. jūlijā rīkotajā izsolē persona ieguva pašvaldības nekustamo īpašumu “Murovanka”, Eglaines pag.,, kadastra Nr. 4456 003 0063 (nosolītā summa EUR 3110.00);


2019.gada 10.jūlijā plkst. 9:30 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (zeme) “Murovanka”, Eglaines pagastā, kadastra Nr.4456 003 0063. Objekta sākotnējā cena EUR 3100.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2019.gada 9.jūlijam plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 310.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB bankas norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu “Murovanka”, Eglaines pagastā vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumi

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.


2019.gada 10.jūlijā plkst. 9:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (zeme) “Torņi”, Subatē, kadastra Nr.4415 001 0025. Objekta sākotnējā cena EUR 8350.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2019.gada 9.jūlijam plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 835.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB bankas norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu “Torņi”, Subatē” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumi

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.


2019.gada 16. maijā rīkotajā izsolē persona ieguva pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības iela 6-1, Subatē, kadastra Nr. 4415 900 0091 (nosolītā summa EUR 1600.00);

2019.gada 16. maijā rīkotajā izsolē persona ieguva pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 1-2, Subatē, kadastra Nr. 4415 900 0092 (nosolītā summa EUR 1400.00);

 

             2019.gada 16.maijā plkst. 9:30 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (dzīvoklis) Kalna iela 1-2, Subate, kadastra Nr.4415 900 0092. Objekta sākotnējā cena EUR 1390.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2019.gada 14.maijam plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 139.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Kalna iela 1-2, Subate” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumi

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

 

2019.gada 16.maijā plkst. 9:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (dzīvoklis) Brīvības iela 6-1, Subate, kadastra Nr.4415 900 0091. Objekta sākotnējā cena EUR 1590.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2019.gada 14.maijam plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 159.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Brīvības iela 6-1, Subate” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumi

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.