Izsoles

 Izsoles un konkursi

2018.gada 19.jūnijā rīkotā pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 13, Ilūkstē, telpu grupas, kadastra apzīmējums 4407 005 0171 001 001, telpas Nr.1 nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo nepieteicās neviens pretendents.

 1. Nomas objekts – pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 4407 005 0171 001 001, telpa Nr.1 18,8 kv.m. kopplatībā (turpmāk-Objekts).
 2. Nomas tiesību izsoles sākumcena-EUR 111.00 (viens simts vienpadsmit euro un 00 centi) mēnesī.
 1. Izsoles solis- EUR 5.00 (pieci euro un 00 centi).
 2. Nomas Objekta izmantošanas veids –biroja vajadzībām.
 3. Nomas termiņš –10 (desmit) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
 4. Izsoles veids – nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņšlīdz 2018.gada 15. jūnijam plkst. 12.00, Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā – Ilūkstē, Brīvības ielā 7.
 6. Izsole notiks 2018.gada 19.jūnijā plkst. 8.30 Ilūkstes novada pašvaldības telpās – Ilūkstē, Brīvības ielā 7.
 7. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar atkārtotās izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi
 8. Nomas līguma projekts pielikumā. Nomas līgums

 

2018.gada 5. jūnijā rīkotajā nomas tiesību izsolē persona ieguva nomas tiesības uz pašvaldības nekustamo īpašumu “Raudas veikals”, Šēderes pagastā,  kadastra Nr. 4490 008 0066 (nosolītā summa EUR 112.00 gadā).

 1. Nomas objekts – pašvaldības nekustamais īpašums “Raudas veikals”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, kadastra Nr. 4490 008 0066, kas sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 4490 008 0065, 0,2 ha platībā, ēkas, kadastra apzīmējums 4490 008 0155 001, un palīgēkas, kadastra apzīmējums 4490 008 0155 002, (turpmāk-Objekts).
 2. Nomas tiesību izsoles sākumcena-EUR 102.00 (viens simts divi euro un 00 centi) gadā.
 1. Izsoles solis- EUR 10.00 (desmit euro un 00 centi).
 2. Nomas Objekta izmantošanas veids –augļkopības produkcijas noliktavas vajadzībām.
 3. Nomas termiņš –10 (desmit) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
 4. Izsoles veids – nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņšlīdz 2018.gada 1. jūnijam plkst. 12.00, Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā – Ilūkstē, Brīvības ielā 7.
 6. Izsole notiks 2018.gada 5.jūnijā plkst. 9.00 Ilūkstes novada pašvaldības telpās – Ilūkstē, Brīvības ielā 7.
 7. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi
 8. Nomas līguma projekts pielikumā. Nomas līguma projekts

 

             2018.gada 3.jūlijā plkst. 9.00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, atkārtotā mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Raiņa iela 32-1, Ilūkste, kadastra Nr.4407 900 0567. Objekta sākotnējā cena EUR 2232.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2018.gada 29.jūnijam plkst.12.00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR 15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 223.20) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612, vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par īpašumu Raiņa iela 32-1, Ilūkste” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Tālruņi uzziņām: 65447850, 65447862.

Izsoles noteikumi

 

             2018.gada 10.aprīlī plkst. 11.00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Raiņa iela 32-1, Ilūkste, kadastra Nr.4407 900 0567. Objekta sākotnējā cena EUR 2790.00.

2018.gada 10. aprīlī rīkotā pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 32-1, Ilūkstē izsole atzīta par nenotikušu, jo nepieteicās neviens pretendents.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2018.gada 6.aprīlim plkst.12.00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR 15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 279.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612, vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par īpašumu Raiņa iela 32-1, Ilūkste” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Tālruņi uzziņām: 65447850, 65447862.

Izsoles noteikumi. (skatīt šeit).

 

Ilūkstes novada pašvaldība piedāvā atsavināšanai nekustamo īpašumu “Baltmuiža 10”, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4456 004 0200, kas sastāv no zemes vienības 0,10 ha platībā un 8-dzīvokļu dzīvojamās mājas (nepabeigta būvniecība).          Tālrunis uzziņām Eglaines pagasta pārvaldē: 26164916

 

2018.gada 27. februārī rīkotajā nomas tiesību izsolē persona ieguva nomas tiesības uz pašvaldības nekustamo īpašumu “Driģenes P”, Pilskalnes pagastā,  kadastra Nr. 4480 004 0083 (nosolītā summa EUR 166.00 gadā).

 1. Nomas objekts – pašvaldības nekustamais īpašums “Driģenes P”, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, kadastra Nr. 4480 004 0083, kas sastāv no zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 4480 004 0083, 14,4 ha platībā, vienstāva dzīvojamās mājas ar 6 (sešām) palīgēkām (turpmāk-Objekts).
 2. Nomas tiesību izsoles sākumcena-EUR 156.00 (viens simts piecdesmit seši euro un 00 centi) gadā.
 1. Izsoles solis- EUR 10.00 (desmit euro un 00 centi).
 2. Nomas Objekta izmantošanas veids –pastāvīgai dzīvošanai, lai veiktu lauksaimniecisko darbību.
 3. Nomas termiņš –10 (desmit) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
 4. Izsoles veids – nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņšlīdz 2018.gada 26. februārim plkst. 12.00, Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā – Ilūkstē, Brīvības ielā 7.
 6. Izsole notiks 2018.gada 27.februārī plkst. 11.00 Ilūkstes novada pašvaldības telpās – Ilūkstē, Brīvības ielā 7.
 7. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumiem. (skatīt šeit).
 8. Nomas līguma projekts pielikumā. (skatīt šeit).
 9. Shēma. (skatīt šeit).

 

             2018.gada 6.februārī plkst. 11:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Brīvības iela 11C, Ilūkste, kadastra Nr.4407 002 0210, kas sastāv no zemes 1997 kv.m. kopplatībā un ēkām, kadastra apzīmējumi 4407 002 0098 013 un 4407 002 0098 014. Objekta sākotnējā cena EUR 4235.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2018.gada 5.februārim plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 423.50) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Brīvības iela 11C, Ilūkste” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles Noteikumus lasīt šeit

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

2018.gada 6. februārī rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības ielā 11C, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4407 002 0210, par nosacīto cenu EUR 4515.00.

 

      2018.gada 9.janvārī plkst. 9:30 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Avotu iela 10-1, Ilūkste, kadastra Nr.4407 900 0153, kas sastāv no dzīvokļa 43,1 kv.m. kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 004 0075 001, un palīgēku, kadastra apzīmējums 4407 004 0075 002, 4407 004 0075 003 un 4407 004 0075 006, 431/865 domājamās daļas. Objekta sākotnējā cena EUR 2750.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2018.gada 5.janvārim plkst.15:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā (darbdienās no plkst. 8:00 –12:00 un no plkst.13:00 – 15:00) Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 275.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Avotu iela 10-1, Ilūkste” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.

2018.gada 9. janvārī rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Avotu ielā 10-1, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4407 900 0153, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 43,1 kv.m. kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 004 0075 001 un palīgēku, kadastra apzīmējumi 4407 004 0075 002, 4407 004 0075 003 un 4407 004 0075 006, 431/865 domājamās daļas, par nosacīto cenu EUR 2760.00.

 

      2018.gada 9.janvārī plkst. 9:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (starpgabals) Alejas iela 5A, Subate, kadastra Nr.4415 001 0033, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4415 001 0073, 0.1928 ha kopplatībā. Objekta sākotnējā cena EUR 1305.00.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu ir īpašniekiem, kuru īpašumi piegul atsavināmajam objektam un īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Pirmpirkuma tiesības var izmantot tikai tad, ja pieteikums rakstveidā iesniegts līdz 2018.gada 2.janvārim plkst.12:00. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsoles komisija paziņo, šo informāciju publicējot pašvaldības mājas lapā.

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2018.gada 5.janvārim plkst.15:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā (darbdienās no plkst. 8:00 –12:00 un no plkst.13:00 – 15:00) Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 130.50) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu (starpgabals) Alejas iela 5A, Subate” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.

07.12.2017. saņemts pieteikums izsolei no personas, kurai ir tiesības uz nekustamā īpašuma Alejas iela 5A, Subate pirmpirkumu.

2018.gada 9. janvārī rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Alejas ielā 5A, Subatē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4415 001 0033, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,1928 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4415 001 0073, par nosacīto cenu EUR 1305.00.

 

2017.gada 3. oktobrī rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Smilšu iela 25A-1, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4407 900 0498, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 26.0 kv.m. platībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 005 0199 001 un palīgēku, kadastra apzīmējumi 4407 005 0199 002 un 4407 005 0199 003, 260/1705 domājamās daļas, par nosacīto cenu EUR 1715.00.