Izsoles

 Izsoles un konkursi

        2019.gada 13. februārī rīkotajā nekustamā īpašuma izsolē persona ieguva pašvaldības nekustamo īpašumu Baznīcas iela 34A, Subatē, Ilūkstes nov., kadastra Nr. 4415 003 0021 (nosolītā summa EUR 2260.00).

             2019.gada 13.februārī plkst. 10.00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Baznīcas iela 34A, Subatē, kadastra Nr.4415 003 0021, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4415 003 0041, 1713 kv.m. kopplatībā. Objekta sākotnējā cena EUR 2250,00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2019.gada 11.februārim plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15,00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 225,00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB“ bankas norēķinu  kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS „LUMINOR BANK“ LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS „SWEDBANK“ LV53 HABA 0551 0262 5570 2  ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Baznīcas iela 34A, Subatē” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumi

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.