Izsoles

 Izsoles un konkursi

Publicējamā informācija

             2018.gada 6.februārī plkst. 11:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Brīvības iela 11C, Ilūkste, kadastra Nr.4407 002 0210, kas sastāv no zemes 1997 kv.m. kopplatībā un ēkām, kadastra apzīmējumi 4407 002 0098 013 un 4407 002 0098 014. Objekta sākotnējā cena EUR 4235.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2018.gada 5.februārim plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 423.50) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Brīvības iela 11C, Ilūkste” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles Noteikumus lasīt šeit

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

 

      2018.gada 9.janvārī plkst. 9:30 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Avotu iela 10-1, Ilūkste, kadastra Nr.4407 900 0153, kas sastāv no dzīvokļa 43,1 kv.m. kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 004 0075 001, un palīgēku, kadastra apzīmējums 4407 004 0075 002, 4407 004 0075 003 un 4407 004 0075 006, 431/865 domājamās daļas. Objekta sākotnējā cena EUR 2750.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2018.gada 5.janvārim plkst.15:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā (darbdienās no plkst. 8:00 –12:00 un no plkst.13:00 – 15:00) Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 275.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Avotu iela 10-1, Ilūkste” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.

2018.gada 9. janvārī rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Avotu ielā 10-1, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4407 900 0153, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 43,1 kv.m. kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 004 0075 001 un palīgēku, kadastra apzīmējumi 4407 004 0075 002, 4407 004 0075 003 un 4407 004 0075 006, 431/865 domājamās daļas, par nosacīto cenu EUR 2760.00.

 

      2018.gada 9.janvārī plkst. 9:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (starpgabals) Alejas iela 5A, Subate, kadastra Nr.4415 001 0033, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4415 001 0073, 0.1928 ha kopplatībā. Objekta sākotnējā cena EUR 1305.00.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu ir īpašniekiem, kuru īpašumi piegul atsavināmajam objektam un īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Pirmpirkuma tiesības var izmantot tikai tad, ja pieteikums rakstveidā iesniegts līdz 2018.gada 2.janvārim plkst.12:00. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsoles komisija paziņo, šo informāciju publicējot pašvaldības mājas lapā.

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2018.gada 5.janvārim plkst.15:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā (darbdienās no plkst. 8:00 –12:00 un no plkst.13:00 – 15:00) Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 130.50) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu (starpgabals) Alejas iela 5A, Subate” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.

07.12.2017. saņemts pieteikums izsolei no personas, kurai ir tiesības uz nekustamā īpašuma Alejas iela 5A, Subate pirmpirkumu.

2018.gada 9. janvārī rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Alejas ielā 5A, Subatē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4415 001 0033, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,1928 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4415 001 0073, par nosacīto cenu EUR 1305.00.

 

2017.gada 3. oktobrī rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Smilšu iela 25A-1, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4407 900 0498, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 26.0 kv.m. platībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 005 0199 001 un palīgēku, kadastra apzīmējumi 4407 005 0199 002 un 4407 005 0199 003, 260/1705 domājamās daļas, par nosacīto cenu EUR 1715.00.

     

         Ilūkstes novada pašvaldība piedāvā atsavināšanai nekustamo īpašumu “Baltmuiža 10”, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4456 004 0200, kas sastāv no zemes vienības 0,10 ha platībā un 8-dzīvokļu dzīvojamās mājas (nepabeigta būvniecība).          Tālrunis uzziņām Eglaines pagasta pārvaldē: 26164916