Izsoles

 Izsoles un konkursi

             2019.gada 16.maijā plkst. 9:30 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (dzīvoklis) Kalna iela 1-2, Subate, kadastra Nr.4415 900 0092. Objekta sākotnējā cena EUR 1390.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2019.gada 14.maijam plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 139.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Kalna iela 1-2, Subate” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumi

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

 

2019.gada 16.maijā plkst. 9:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (dzīvoklis) Brīvības iela 6-1, Subate, kadastra Nr.4415 900 0091. Objekta sākotnējā cena EUR 1590.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2019.gada 14.maijam plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 159.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Brīvības iela 6-1, Subate” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumi

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

 

             2019.gada 11.martā plkst. 11.00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē rakstiskā izsolē tiek pārdota apbūves tiesība ražošanas objekta un tā funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju izbūvei uz Ilūkstes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības 4,7 ha platībā ar diviem cietā seguma laukumiem (0,76 ha un 1,24 ha), kadastra apzīmējums 4407 004 0151; nekustamais īpašums “Mežlīči”, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 004 0156.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties uz izsoli līdz 2019.gada 11.martam plkst.11.00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē.

Pieteikumi izsolei tiks atvērti 2019.gada 11.martā plkst. 11.00 Ilūkstes novada pašvaldības zālē Brīvības ielā 7, Ilūkstē.

Izsoles noteikumi

Līgums

Shēma

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

 

2019.gada 11.martā plkst. 10.00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē rakstiskā izsolē tiek pārdota apbūves tiesība ražošanas objekta un tā funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju izbūvei uz Ilūkstes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības 2,8 ha platībā ar cietā seguma laukumu (0,25 ha), kadastra apzīmējums 4407 004 0151; nekustamais īpašums “Mežlīči”, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 004 0156.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties uz izsoli līdz 2019.gada 11.martam plkst.10.00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē.

Pieteikumi izsolei tiks atvērti 2019.gada 11.martā plkst. 10.00 Ilūkstes novada pašvaldības zālē Brīvības ielā 7, Ilūkstē.

Izsoles noteikumi

Līgums

Shēma

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

 

2019.gada 13. februārī rīkotajā nekustamā īpašuma izsolē persona ieguva pašvaldības nekustamo īpašumu Baznīcas iela 34A, Subatē, Ilūkstes nov., kadastra Nr. 4415 003 0021 (nosolītā summa EUR 2260.00).