Izsoles

 Izsoles un konkursi

        2020.gada 17.novembrī plkst. 10.00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (starpgabals) “Jaunlauciņi”, Pilskalnes pagasts, kadastra Nr.4480 008 0429. Objekta sākotnējā cena EUR 330,00.

Personai, kurai ir tiesības uz pirmpirkumu, jāiesniedz pieteikums līdz 2020.gada 5.novembrim plkst.16.00. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsoles komisija paziņo, šo informāciju publicējot mājas lapā: www.ilukste.lv

Reģistrēties uz izsoli līdz 2020.gada 16.novembrim plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15,00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 33,00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB bankas” norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu “Jaunlauciņi, Pilskalnes pag.”

Tālruņi uzziņām 65447862, 65447850.

06.10.2020. saņemts pieteikums no personas, kurai ir tiesības uz pirmpirkumu.


2020.gada 3.novembrī plkst. 10:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Raiņa iela 32-1, Ilūkste, kadastra Nr.4407 900 0567. Objekta sākumcena EUR 1116.00.

Reģistrēties uz izsoli līdz 2020.gada 30.oktobrim plkst.12:00, Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu un drošības naudu 10% apmērā no sākumcenas.

Reģistrācijas nodeva un drošības nauda jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB bankas” norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas nodeva un drošības nauda par nekustamo īpašumu Raiņa iela 32-1, Ilūkstē.”

Tālruņi uzziņām 65447862, 65447850.


2020.gada 13. oktobrī rīkotajā izsolē pirmpirkuma tiesīga persona ieguva pašvaldības nekustamo īpašumu “Dzintarlauki”, Pilskalnes pag., kadastra Nr. 4480 005 0203 (summa EUR 4230.00);

    2020.gada 13.oktobrī plkst. 10.30 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums “Dzintarlauki”, Pilskalnes pag., kadastra Nr.4480 005 0203. Objekta sākotnējā cena EUR 4230,00.

Personai, kurai ir tiesības uz pirmpirkumu, jāiesniedz pieteikums līdz 2020.gada 2.oktobrim plkst.12.00. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsoles komisija paziņo, šo informāciju publicējot mājas lapā: www.ilukste.lv

Reģistrēties uz izsoli līdz 2020.gada 9.oktobrim plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15,00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR423.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB bankas” norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu “Dzintarlauki”, Pilskalnes pag.”

Tālruņi uzziņām 65447862, 65447850.

24.09.2020. saņemts pieteikums no personas, kurai ir tiesības uz pirmpirkumu.


2020.gada 13. oktobrī rīkotajā izsolē persona ieguva pašvaldības nekustamo īpašumu “Lejas”, Pilskalnes pagastā, kadastra Nr. 4480 005 0201 (nosolītā cena EUR 2440.00);

    2020.gada 13.oktobrī plkst. 10:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums “Lejas”, Pilskalnes pag., kadastra Nr.4480 005 0201. Objekta sākotnējā cena EUR 2420,00.

Reģistrēties uz izsoli līdz 2020.gada 9.oktobrim plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15,00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR242,00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB bankas” norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu “Lejas”, Pilskalnes pag.”

Tālruņi uzziņām 65447862, 65447850.


2020. gada 13. oktobrī rīkotajā pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales iela 10A, Ilūkstē izsolē nepieteicās neviens dalībnieks. Izsole nenotika.

    2020.gada 13.oktobrī plkst. 11.00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Zemgales iela 10A, Ilūkste, kadastra Nr.4407 002 0213. Objekta sākotnējā cena EUR 880,00.

Personai, kurai ir tiesības uz pirmpirkumu, jāiesniedz pieteikums līdz 2020.gada 2.oktobrim plkst.12.00. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsoles komisija paziņo, šo informāciju publicējot mājas lapā: www.ilukste.lv

Reģistrēties uz izsoli līdz 2020.gada 9.oktobrim plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15,00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR88,00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB bankas” norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Zemgales iela 10A, Ilūkste.”

Tālruņi uzziņām 65447862, 65447850.