Domes sēde

         29.oktobrī plkst.15:00 domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par pašvaldības SIA “Veselības centrs Ilūkste” un SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Subate”” reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā.
 2. Par atļauju amatu savienošanai Alvim Šedim.
 3. Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības nodaļas izglītojamo stipendiju piešķiršanas kārtības pieņemšanu.
 4. Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
 5. Par grozījumiem Ilūkstes novada himnas izstrādes konkursa nolikumā.
 6. Par saistošo noteikumu “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ilūkstes novadā” pieņemšanu.
 7. Par atlases kritērijiem Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu konkursam.
 8. Par saistošo noteikumu “Par Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm” pieņemšanu.
 9. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaspari”, Bebrenes pagastā atsavināšanu.
 11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Cimermaņi 1”, Prodes pagastā atsavināšanu.
 12. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Avotu iela 18, Ilūkstē.
 13. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Z.S. “Zālītes” Subatē.
 14. Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ”Piesubate” un “Akmeņlauki” Prodes pagastā nodošanu atsavināšanai.
 15. Par Z.S. “Zālītes” iznomātās zemes platības samazināšanu Prodes pagastā.
 16. Par zemes iznomāšanu ZS “Zālītes” Prodes pagastā.
 17. Par zemes iznomāšanu IK “Apšukalni” Bebrenes pagastā.
 18. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.D. Bebrenes pagastā.
 19. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu R.V. Bebrenes pagastā.
 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Laurenāji” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Mežlaurenāji” piešķiršanu.
 21. Par zemes vienības “Madaras” Bebrenes pagastā iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai.
 22. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Vidzemnieki” Dvietes pagastā.
 23. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Rudeņi 1” Dvietes pagastā.
 24. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kalmes” Pilskalnes pagastā.
 25. Par zemes iznomāšanu z/s “Madaras” Dvietes pagastā.
 26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.L.S. Dvietes pagastā.
 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ņ.P. Dvietes pagastā.
 28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.G. Dvietes pagastā.
 29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.S. Dvietes pagastā.
 30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.G. Pilskalnes pagastā.
 31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Pilskalnes pagastā.
 32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.V. Pilskalnes pagastā.
 33. Par zemes iznomāšanu SIA “Zemgale ltd” Pilskalnes pagastā.
 34. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.L. Šēderes pagastā.
 35. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu S.K. Šēderes pagastā.
 36. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu pašvaldības iestādēm un pārvaldēm.
 37. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu reliģiskai organizācijai.
 38. Par finansiālo atbalstu Draudzīgā aicinājuma fondam.
 39. Par pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi 9 mēnešos.
 40. Par Ilūkstes novada Sporta skolas valdījumā esošo ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no bilances.
 41. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no SIA ‘’Experience” “Bāleliņi” Dvietes pagastā.
 42. Par grozījumiem 2015.gada pašvaldības budžetā.
 43. Par Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra maksas pakalpojumu noteikšanu.