Domes sēde

        2016. gada  25. augustā  plkst. 15:00 Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par Ilūkstes novada Sporta skolas direktora iecelšanu.

2. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības izglītības iestādēm.

3. Par finansiālu atbalstu Daugavpils rajona invalīdu biedrībai.

4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Eglaines pagasta pārvaldei.

5. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.

6. Par pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.

7. Par degvielas patēriņa normu noteikšanu pašvaldības mazajai dārza moto tehnikai.

8. Par saistošo noteikumu “Par Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.

9. Par projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanai nepieciešamās sociālā darbinieka amata vienības izveidošanu un amata algas noteikšanu.

10. Par atļauju amatu savienošanai Sandrai Stašānei.

11. Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

12. Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Kastaņu ielā 38 A, Ilūkstē.

13.Par adrešu un īpašumu nosaukumu piešķiršanu Meža ielā 2 un Meža ielā 4, Ilūkstē.

14.Par pašvaldībai piekritīgas zemes Meža ielā 2, Ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai.

15.Par pašvaldībai piekritīgas zemes Meža ielā 4, Ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai.

16.Par pašvaldības zemes īpašuma Baznīcas ielā 34A, Subatē atsavināšanas procesa uzsākšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā..

17.Par Subates pilsētas domes 14.03.2007. lēmuma Nr.17 atzīšanu par spēku zaudējušu.

18.Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu un nodošanu atsavināšanai Prodes pagastā.

19.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dukāti” Prodes pagastā un  nosaukuma “Jaundukāti” piešķiršanu.

20..Par zemes iznomāšanu ZS “Vilnīši 1” Prodes pagastā.

21.Par adrešu “ Sarmas”-1 un “Sarmas”-2 likvidēšanu Dvietes pagastā.

22.Par zemes iznomāšanu A.K. Dvietes pagastā.

23.Par zemes iznomāšanu A.S. Dvietes pagastā.

24.Par zemes iznomāšanu V.L. Eglaines pagastā.

25.Par zemes iznomāšanu L.I. Eglaines pagastā.

26.Par zemes iznomāšanu I.T. Eglaines pagastā.

27.Par zemes iznomāšanu J.R. Eglaines pagastā.

28.Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.G. Eglaines pagastā.

29.Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Malēji” Pilskalnes pagastā.

30.Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.V. Pilskalnes pagastā.

31.Par A.P. iznomātās zemes platības samazināšanu Pilskalnes pagastā.

32.Par J.P. iznomātās zemes platības precizēšanu Šēderes pagastā.

33.Par pašvaldības zemes vienības (4490 002 0242) Šēderes pagastā nomas tiesību izsoli.

34.Par lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu T.R. Šēderes pagastā.

35.Par lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu T.L. Šēderes pagastā.

36.Par zemes iznomāšanu M.R. Šēderes pagastā.

37.Par zemes iznomāšanu D.K. Šēderes pagastā.

38.Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Dārziņi 3” Šēderes pagastā.

39.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Skolas ielā 9, Eglainē, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā.

40.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu “Laukābelēs”, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā.

41.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu “Ieviņās”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā.

42.Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.G. Prodes pagastā.

Par Ilūkstes novada Sporta skolas direktora iecelšanu.

2. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības izglītības iestādēm.

3. Par finansiālu atbalstu Daugavpils rajona invalīdu biedrībai.

4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Eglaines pagasta pārvaldei.

5. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.

6. Par pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.

7. Par degvielas patēriņa normu noteikšanu pašvaldības mazajai dārza moto tehnikai.

8. Par saistošo noteikumu “Par Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.

9. Par projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanai nepieciešamās sociālā darbinieka amata vienības izveidošanu un amata algas noteikšanu.

10. Par atļauju amatu savienošanai Sandrai Stašānei.

11. Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

12. Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Kastaņu ielā 38 A, Ilūkstē.

13.Par adrešu un īpašumu nosaukumu piešķiršanu Meža ielā 2 un Meža ielā 4, Ilūkstē.

14.Par pašvaldībai piekritīgas zemes Meža ielā 2, Ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai.

15.Par pašvaldībai piekritīgas zemes Meža ielā 4, Ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai.

16.Par pašvaldības zemes īpašuma Baznīcas ielā 34A, Subatē atsavināšanas procesa uzsākšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā..

17.Par Subates pilsētas domes 14.03.2007. lēmuma Nr.17 atzīšanu par spēku zaudējušu.

18.Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu un nodošanu atsavināšanai Prodes pagastā.

19.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dukāti” Prodes pagastā un  nosaukuma “Jaundukāti” piešķiršanu.

20..Par zemes iznomāšanu ZS “Vilnīši 1” Prodes pagastā.

21.Par adrešu “ Sarmas”-1 un “Sarmas”-2 likvidēšanu Dvietes pagastā.

22.Par zemes iznomāšanu A.K. Dvietes pagastā.

23.Par zemes iznomāšanu A.S. Dvietes pagastā.

24.Par zemes iznomāšanu V.L. Eglaines pagastā.

25.Par zemes iznomāšanu L.I. Eglaines pagastā.

26.Par zemes iznomāšanu I.T. Eglaines pagastā.

27.Par zemes iznomāšanu J.R. Eglaines pagastā.

28.Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.G. Eglaines pagastā.

29.Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Malēji” Pilskalnes pagastā.

30.Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.V. Pilskalnes pagastā.

31.Par A.P. iznomātās zemes platības samazināšanu Pilskalnes pagastā.

32.Par J.P. iznomātās zemes platības precizēšanu Šēderes pagastā.

33.Par pašvaldības zemes vienības (4490 002 0242) Šēderes pagastā nomas tiesību izsoli.

34.Par lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu T.R. Šēderes pagastā.

35.Par lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu T.L. Šēderes pagastā.

36.Par zemes iznomāšanu M.R. Šēderes pagastā.

37.Par zemes iznomāšanu D.K. Šēderes pagastā.

38.Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Dārziņi 3” Šēderes pagastā.

39.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Skolas ielā 9, Eglainē, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā.

40.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu “Laukābelēs”, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā.

41.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu “Ieviņās”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā.

42.Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.G. Prodes pagastā.