Domes sēde

2016. gada 30. jūnijā plkst.15:00 Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par Ineses Ziediņas domes deputātes pilnvaru apstiprināšanu.
 2. Par grozījumiem domes 26.06.2013. lēmumā Nr.311 “Par pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”.
 3. Par Ilūkstes novada kultūras centra direktores iecelšanu .
 4. Par pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 5. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Lietuvas- Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Mobila novecošana” jeb “Mobile Ageing”.
 6. Par dalības maksu Sporta un atpūtas nometnē “Ilūkste 2016”.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokli SIA “LatRosTrans”.
 8. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādēm un institūcijām.
 9. Par grozījumiem 2016.gada pašvaldības budžetā.
 10. Par skolotāju radošās nometnes “Sēlijas vasara 2016” dalības maksas noteikšanu.

11. Par Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo draudzes iesnieguma izskatīšanu par atbalstu līdzdalībai ES ELFLA „LAP 2014.- 2020. gadam“ investīciju pasākuma ietvaros.

 1. Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu.
 2. Par piedalīšanos ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un enerģijas ietaupījuma pasākumos.
 3. Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 6, Ilūkstē.
 4. Par atcēlējlīguma noslēgšanu ar A.R.
 5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Balvu ielā 1C-K-36, Daugavpilī atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielas rajonā, nosaukuma un adrešu Jēkabpils iela 27, 25, 23, 21, 19, 17 un 21A piešķiršanu Ilūkstē.
 7. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mieriņi 1” Dvietes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 9. Par zemes iznomāšanu A.V. Eglaines pagastā.
 10. Par zemes iznomāšanu IK “Centības” Bebrenes pagastā.
 11. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Pakalni” Bebrenes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Akācijas” Dvietes pagastā.
 13. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Jaunlaši” Pilskalnes pagastā.
 14. – 39. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu un zemes iznomāšanu Pilskalnes un Šēderes pagastā.

40. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam “Jaunbūves” Šēderes pagastā.