Domes sēde

      2016. gada 26. maijā plkst. 15:00  Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

1.Par stadiona Ilūkstē, Stadiona ielā 2 maksas pakalpojumu cenrādi.

2.Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi.

3.Par Raudas internātpamatskolas valdījumā esošās koka siltumnīcas izslēgšanu no bilances.

4.Par papildus līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada Kultūras centram.

5.Par finansiālu atbalstu biedrībai „AugšDaugava” .

6.Par finansiālu atbalstu rehabilitācijas kursa nodrošināšanai rehabilitācijas centrā „Poga”.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu    likvidētajām un no uzņēmuma reģistra izslēgtajām juridiskajām personām..

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas un zemes nomas parāda dzēšanu mirušajām fiziskajām personām.

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no V.S. Ilūkstē.

10. Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas internāta ēkas atjaunošanas tehniskai dokumentu izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai 2016.gadā.

11.Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.

12. Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības nodaļas izglītojamo uzņemšanas kārtības 2016./2017.m.g. apstiprināšanu.

13. Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Piesubate” un “Akmeņlauki”, Prodes pagastā, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

14.Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krastiņi 1”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu.

15.Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nekustamajā īpašumā “Bebrenes tehnikums”, Bebrenes pagastā.

16.Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Zvaigznītes” Bebrenes pagastā, nosaukuma “Jaunzvaigznītes” piešķiršanu.

17. Par pašvaldības zemes vienības (4444 006 0035) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.

18. Par mantojamās zemes robežu precizēšanu „Ozoli 2”, Bebrenes pagastā.

19. Par iznomātās zemes platības precizēšanu Bebrenes pagastā.

20.- 25.Par zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā.

26.Par nekustamā īpašuma “Rožmīļi”, Eglaines pagastā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

27.Par zemes iznomāšanu R.A. Eglaines pagastā.

28.Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ernestiņi” Šēderes pagastā.

29.Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J.K. Šēderes pagastā.

30.- 36. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes un Dvietes pagastā.

37.- 39. Par zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.

40.Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Centrālā ielā 10-4, Doļnajā, Pilskalnes pagastā.

41.- 43.Par pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.