Domes sēde

        19. maijā plkst. 15:00 Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc ārkārtas domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par pašvaldības piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju pasākumā „19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu „Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.
  2. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.
  3. Par biedrību un reliģisko organizāciju iesniegumu izskatīšanu par atbalstu dalībai ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju pasākumā „19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.”
  4. Par biedrību „Dvietes vīnogas”, „Dvietiņa” un „Mēs Eglainei” iesniegumu izskatīšanu nomas tiesību jautājumos.