Domes sēde

      2016.gada 28.aprīlī plkst.15:00 Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu”.
 2. Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 3. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 4. Par pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”.
 5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Āra atpūtas un sporta iespēju uzlabošana Subatē”.
 6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam ”Dvietes palienes dabas parks: sasniegtā izvērtējums un turpmāko pasākumu plānošana” .
 7. Par finansiālu atbalstu sporta klubam “Slīterāni”.
 8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”.
 9. Par Ilūkstes bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu cenrādi.
 10. Par reliģijai paredzēto 2016.gada budžeta līdzekļu sadalījumu.
 11. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.
 12. Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.2/2009 „Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību izmantošanas noteikumi”.
 13. Par bērnu nometnes organizēšanas atbalstīšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma – ēku (garāžas) Balvu ielā 1C-k-36, Daugavpilī, 1805/3601 domājamo daļu nodošanu atsavināšanai.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no J.A. “Domes iela 26”Subatē
 16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bangas 1”, Eglaines pagastā atsavināšanu.
 17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala) Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Zemnieku ielas rajonā” Ilūkstes pilsētā.
 19. Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ilūkstes pilsētā.
 20. Par pašvaldības zemes Sporta ielā 4, Ilūkstē iznomāšanu.
 21. Par telpu Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē nomas līguma izbeigšanu.
 22. Par nedzīvojamo telpu Tirgus laukumā 18, Subatē nomas līguma pagarināšanu biedrībai “Subatieši- sanākam, domājam, darām”.
 23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Baznīcas ielā 5, Subatē.
 24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Dzeņi” Prodes pagastā.
 25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu P.L. Prodes pagastā.
 26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Zālītes” Prodes pagastā.
 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA “Krievāni” Prodes pagastā.
 28. Par zemes iznomāšanu M.L. Prodes pagastā.
 29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Krustceles” Prodes pagastā un nosaukumu “Upmale”, “Krustceļi” un “Ceļš” piešķiršanu.
 30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pabērži” Bebrenes pagastā un nosaukumu “Vecpabērži” un “Jaunpabērži” piešķiršanu.
 31. Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā “Birzes 1”, Bebrenes pagastā.
 32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu H.J. Bebrenes pagastā.
 33. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.R. Bebrenes pagastā.
 34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un iznomātās platības precizēšanu M.B. Bebrenes pagastā.
 35. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu M.D. Bebrenes pagastā.
 36. Par pašvaldības zemes vienības (4444 007 0052; 4444 007 0134) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.
 37. Par zemes iznomāšanu V.V. Bebrenes pagastā.
 38. Par zemes iznomāšanu A.A. Bebrenes pagastā.
 39. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Š. Dvietes pagastā.
 40. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.A. Dvietes pagastā.
 41. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.A. Dvietes pagastā.
 42. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Zilumi” Dvietes pagastā.
 43. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Jaunatnes iela 22” Eglaines pagastā.
 44. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu R.P. Eglaines pagastā.
 45. Par zemes iznomāšanu V.N. Eglaines pagastā.
 46. Par atteikumu iznomāt pašvaldības zemi Eglaines pagastā.
 47. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Avotiņi” Eglaines pagastā.
 48. Par zemes iznomāšanu E.P. Pilskalnes pagastā.
 49. Par zemes iznomāšanu V.V. Pilskalnes pagastā.
 50. Par pašvaldības zemes vienības (4480 009 0064) Pilskalnes pagastā nomas tiesību izsoli.
 51. Par pašvaldības zemes vienības (4480 007 0172) Pilskalnes pagastā nomas tiesību izsoli.
 52. Par pašvaldības zemes “Ozoliņi 2” Šēderes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 53. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.N. Šēderes pagastā.
 54. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S,M. Šēderes pagastā.
 55. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.J. Šēderes pagastā.
 56. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Avotiņi” Šēderes pagastā.
 57. Par zemes iznomāšanu D.S. Šēderes pagastā.
 58. Par zemes iznomāšanu V.R. Šēderes pagastā.
 59. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J.Z. Šēderes pagastā.
 60. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu L.R. Šēderes pagastā.
 61. Par zemes iznomāšanu V.Š. Eglaines pagastā.