Domes sēde

     2016.gada 29.martā plkst.15:00 Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par SIA “ORNAMENTS” 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 2. Par grozījumu 29.10.2015. domes lēmumā Nr.400 “Par Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra maksas pakalpojumu noteikšanu”.
 3. Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu 2016.gadam un vidējā termiņa programmas 2016.-2018.gadam apstiprināšanu.
 4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada kultūras centram.
 5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ilūkstes novada sporta skolas audzēkņu dalībai nometnē ārzemēs.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudzei.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu biedrībai “Dvietes senlejas pagastu apvienība” un atvieglotu nomas maksu.
 8. Par pašvaldības dalību Nodarbinātības valsts aģentūras darba devējiem piedāvātajā pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
 9. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas līgumu izvērtēšanu un tipveida nedzīvojamo telpu nomas līgumu izstrādāšanu.
 10. Par telpu iznomāšanu nekustamajā īpašumā “Pagasta pārvalde”, Dvietes pagastā.
 11. Par telpu iznomāšanu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 13, Ilūkstē.
 12. Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils-Ilūkstes komitejai.
 13. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.
14. Par grozījumiem pašvaldības 28.05.2015.nolikumā Nr.5/2015 „Ilūkstes novada Sporta skolas nolikums”.
15. Par sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par ES struktūrfondu projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanu.
16. Par maksas noteikšanu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas “Bērnu tiesību aizsardzība” apguvei.
17.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu personām „Lielsaulēs”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā.
18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu personām Strēlnieku ielā 25, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.
19.Par tilta pār Bebrupīti autoceļa V711 Ilūkste- Rubanišķi- Daugavpils posmā pārņemšanu.
20. Par pašvaldības zemes iznomāšanu G.P. Ilūkstes pilsētā.
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z/S “Dzintari” Ilūkstes pilsētā.
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Madaras”, Bebrenes pagastā atsavināšanu.
23.Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skaidrītes 4”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu.
24.Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Airētāji” Pilskalnes pagastā atsavināšanas procesa uzsākšanu.
25.Par zemes nomas tiesību izbeigšanu N.A. Bebrenes pagastā.
26.Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.S. Bebrenes pagastā.
27.Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z.Ž. Bebrenes pagastā.
28.Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.K. Bebrenes pagastā.
29.Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA “VACCA” Bebrenes pagastā.
30.Par zemes iznomāšanu SIA “VACCA” Bebrenes pagastā.
31.Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Lauri” Dvietes pagastā.
32.Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Imantas” Dvietes pagastā.
33.Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Galāni” Pilskalnes pagastā.
34.Par adreses “Bundzinieki” Pilskalnes pagastā piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai.
35.Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.M. Pilskalnes pagastā.
36.Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.T. Pilskalnes pagastā.
37.Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.T. Pilskalnes pagastā.
38.Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.Š. Pilskalnes pagastā.
39.Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA “Zemgale LTD” Pilskalnes pagastā.
40.Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.B. Pilskalnes pagastā.
41.Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.Z. Šēderes pagastā.
42.Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Šēderes pagastā.
43.Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Ē.T. Šēderes pagastā.
44.Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu J.K. Pilskalnes pagastā.
45.Par zemes iznomāšanu S.M. Eglaines pagastā.
46.Par zemes iznomāšanu L.N. Eglaines pagastā.
47.Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz dzīvokli “Baltais krogs”- 1, Eglaines pagastā.
48.Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu L.Ž. Šēderes pagastā.
49. Par pašvaldības zemes „Ozoliņi” 2 , Šēderes pagastā nomas tiesību izsoli.